Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

15 juli 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det andra kvartalet 2020 onsdagen den 29 juli 2020. Prospekteringskostnader om cirka 19 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 131 MUSD kommer att redovisas för det andra kvartalet 2020.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och när en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om 19 MUSD före skatt för det andra kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Kostnaderna avser främst återlämnade licenser, inklusive den del av område 5 i PL338 där Apollofyndigheten är belägen.

Valutakursvinst
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 131 MUSD för det andra kvartalet 2020. Den norska kronan stärktes gentemot US dollarn med cirka 7 procent och Euron stärktes gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det andra kvartalet 2020. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det andra kvartalet 2020 uppgick överuttag till 9,4 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det andra kvartalet 2020 till 8 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 8 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 29 juli 2020
Lundin Energys rapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras onsdagen den 29 juli klockan 07.30, följt av en live audiocast som börjar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående telefonnummer och pinkod:

Storbritannien/Internationellt:… +44 207 192 8338
Sverige:………………………+46 8 566 184 67
Norge:………………………..+47 21 56 30 15
USA:………………………….+1 646 741 3167
Pinkod: 4291718

Länk : https://edge.media-server.com/mmc/p/pa874z3y