Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman

Amendment to proposed 2019 dividend and further update on AGM planning

Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman

23 mars 2020

För att upprätthålla finansiell försiktighet och skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditet under rådande marknadsförhållanden meddelar styrelsen för Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) en justering av utdelningsförslaget till årsstämman 2020, ned till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie vilket publicerades den 27 februari 2020 i kallelsen till årsstämman. Bolaget vill även informera aktieägarna om att på grund av det förvärrade läget avseende covid-19 pandemin, kommer ingen styrelseledamot eller medlem av bolagsledningen att delta personligen på årsstämman, utan istället kommer styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen att delta live via en videolänk.

Reviderat utdelningsförslag för 2019
Lundin Petroleum har en av de lägsta verksamhetskostnaderna inom offshore-industrin, och uppnår ett neutralt kassaflöde för de kommande sju åren vid cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter (boe), vilket gör att bolaget kan stå emot cykliska råvarupriser. Med anledning av den senaste tidens fallande oljepris i kombination med en tydlig försämring av den makroekonomiska miljön, har styrelsen emellertid beslutat att som en försiktighetsåtgärd, i syfte att skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditeten, justera sitt utdelningsförslag till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie (motsvarande 511 MUSD), vilket aktieägarna kommer att rösta om på årsstämman den 31 mars 2020. Det reviderade utdelningsförslaget i sin helhet tillsammans med styrelsens uttalande finns tillgängligt på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

Detaljerad information avseende det reviderade utdelningsförslaget för 2019 att utbetalas i fyra kvartalsvisa delbetalningar under 2020 och 2021
Styrelsen kommer till årsstämman 2020 att föreslå en utdelning om 1,0 USD per aktie, motsvarande 284 MUSD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie, motsvarande 71 MUSD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Information om den föreslagna utdelningen:

Förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningFörväntad avstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
1 april 20202 april 20207 april 2020
2 juli 20203 juli 20208 juli 2020
1 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
30 december 20204 januari 20218 januari 2021

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2019 års utdelning har satts till 5,188 miljarder SEK (d.v.s. 1,297 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK.

Uppdatering avseende försiktighetsåtgärder vid årsstämman
Årsstämman kommer att hållas den 31 mars 2020, kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

På grund av den förvärrade situationen med covid-19 pandemin och restriktioner med anledning av denna, har bolaget beslutat att som en försiktighetsåtgärd begränsa personlig närvaro till ett minimum, vilket innebär att styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen istället kommer att delta live via en videolänk. Övriga försiktighetsåtgärder som meddelades den 13 mars 2020 kvarstår, och består av följande:

  • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande
  • För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se. Bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt
  • Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt
  • Det kommer inte att förekomma någon utställning eller något informellt engagemang med representanter för Lundin Petroleum
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman
  • Stämman kommer i sin helhet att hållas på svenska och inga översättningstjänster kommer att tillhandahållas
  • Deltagare, som ändå vill delta personligen, kan vid ingången uppmanas att genomgå en hälsokontroll och kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare
  • Under alla omständigheter kommer endast registrerade aktieägare (inklusive fullmaktshavare och rådgivare) som på ett korrekt sätt anmält sitt deltagande till bolaget, tillåtas att delta på stämman, vilket innebär att årsstämman kommer att besluta om att externa gäster, inklusive media och andra intressenter, inte kommer tillåtas att delta.