Finansiell uppdatering för det Q4 2019 och detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

Q4 financial update

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2019 och
detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

15 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det fjärde kvartalet 2019 fredagen den 31 januari 2020. Prospekteringskostnader om cirka 41 MUSD före skatt, återställningskostnader om cirka 19 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursvinst om cirka 106 MUSD kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 41 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 32 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra eller icke-kommersiella borrningarna på strukturerna Toutatis (PL896), Gladsheim (PL921) och Enniberg (PL917).

Återställningskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra återställningsutgifter om cirka 19 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Återställningskostnaderna avser en förväntad ökning av kostnader för att återställa fälten Brynhild och Gaupe.

Nettoskuld och valutakursvinst
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 4,0 miljarder USD per den 31 december 2019, vilket ger en tillgänglig likviditet om 1,0 miljard USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 106 MUSD för det fjärde kvartalet 2019. Såväl den norska kronan som Euron förstärktes gentemot US dollarn med cirka 3 procent under det fjärde kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick överruttag till 0,1 Mboepd, vilket kompenseras av ökade volymer i lager om 2,7 Mboepd till följd av att Johan Sverdrups rörledning har fyllts upp.

Rapport för det fjärde kvartalet 2019 och kapitalmarknadsdagen 2020
Lundin Petroleums rapport för det fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras fredagen den 31 januari klockan 07.30.

Lundin Petroleums ledning kommer att presentera det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet 2019 och hålla en presentation från kapitalmarknadsdagen via webbsändning den 31 januari klockan 11.00. Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk: https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd