Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

30 april 2020

·Starka produktionsresultat om 152,4 Mboepd översteg prognosens medianvärde för kvartalet
·Höjd produktionsprognos för helåret till 160 – 170 Mboepd från 145 – 165 Mboepd
·Höjd platåproduktionsnivå och snabb produktionsökning på Johan Sverdrup – platåproduktion för den första fasen om 470 Mbopd uppnåddes i april 2020
·Sänkt prognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per boe, från 3,40 USD per boe
·Kostnadsbesparingar motsvarande över 300 MUSD för 2020 har införts
·Starkt fritt kassaflöde om över 400 MUSD, nettoskuld minskad till 3 694 MUSD och stärkt likviditet till följd av en ytterligare kreditfacilitet om 340 MUSD
·Skyndsamma och koordinerade åtgärder för att mildra eventuella effekter från coronaviruset har införts och detta utan produktionsstörningar
·Utdelning om 1,00 USD per aktie (cirka 284 MUSD) för räkenskapsåret 2019 godkändes av årsstämman 2020
·Årsstämman 2020 fattade beslut om att byta namn på bolaget till Lundin Energy

 

Finansiella resultat1 jan 2020-
31 mar 2020
3 månader
1 jan 2019-
31 mar 2019
3 månader
1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
Produktion i Mboepd152,478,893,3
Intäkter och övriga intäkter i MUSD695,2484,12 948,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD
Per aktie i USD1
638,3
2,25
345,8
1,02
1 378,2
4,36
EBITDA i MUSD1
Per aktie i USD1
581,1
2,05
399,7
1,18
1 918,4
6,07
Fritt kassaflöde i MUSD
Per aktie i USD
406,7
1,43
95,8
0,28
1 271,7
4.03
Periodens resultat i MUSD
Per aktie i USD
-310,6
-1,09
53,5
0,16
824,9
2.61
Justerat resultat i MUSD
Per aktie i USD
66,0
0,23
58,9
0,17
252,7
0,80
Nettoskuld i MUSD3 694,23 303,74 006,7

1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under 2019.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:

”Det gläder mig att, för det första kvartalet 2020, kunna rapportera ytterligare en period med starka operativa och finansiella resultat i hela verksamheten men jag konstaterar samtidigt att situationen som vi har kunnat bevittnat sedan i februari, både inom vår industri och utifrån ett globalt makroperspektiv, saknar motstycke. Coronakrisen med dess ekonomiska konsekvenser och den senaste tidens oljeprisfall har lett till ett exceptionellt utmanande marknadsläge.

För att möta de potentiella risker som coronaviruset medför för vår verksamhet, har vi koncentrerat vårt arbete på att minimera risken för coronasmitta och säkerställa medarbetares och underleverantörers hälsa och det har hittills inte lett till några produktionsstörningar. Ett viktigt beslut har varit att minska bemanningen offshore till den lägsta nivå som krävs för att fortsätta producera och utföra de viktigaste projektaktiviteterna. Jag är glad att kunna konstatera att vi inte har behövt justera vår ökande produktionsprognos tack vare den operativa flexibilitet som finns inom verksamheten.

Det är i tider som dessa som det blir tydligare än någonsin att våra högkvalitativa tillgångar, som produceras till låg kostnad och med låg koldioxidintensitet, kan stå emot låga oljepriser. Det är definitivt vad som kommer att göra skillnad när det gäller vår förmåga att rida ut stormen. Efter nedgången på oljemarknaden har bolaget vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att vi bibehåller vår finansiella styrka och flexibilitet. Senareläggning och minskning av utgifter har beslutats om 300 MUSD, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med ursprunglig investeringsprognos som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen. Ytterligare alternativ finns för att reducera eller senarelägga utgifter om det nuvarande marknadsläget med låga oljepriser skulle bli ihållande och vi sänker även vår helårsprognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per boe, från 3,40 USD per boe.

Den operativa framgång som sticker ut i början av 2020 är resultaten från Johan Sverdrup. Den snabba produktionsökningen har tillsammans med den högre produktionskapacitet som etablerats inneburit att platåproduktionen för den första fasen ökar från 440 Mbopd till 470 Mbopd, brutto och att platåproduktionen för hela fältet ökar till 690 Mbopd, vilket var 7 procent högre än den ursprungliga produktionsprognosen och två månader före tidsplan. Dessutom har både Edvard Grieg och Alvheim återigen levererat över förväntan under kvartalet, med en produktionseffektivitet på respektive 99 procent och 98 procent.

Samtidigt som slutet av kvartalet präglades av stor osäkerhet på marknaderna, har vi levererat starka finansiella resultat med ett fritt kassaflöde som överstiger 400 MUSD och en nettoskuld om 3 694 MUSD. Vår nyligen inrättade kreditfacilitet om 340 MUSD, kostnadsbesparingar och minskad utdelning har fram till dags dato förbättrat vår likviditetsposition före skatt med över 780 MUSD.

Vi kommer att fortsätta att hålla en mycket strikt budgetdisciplin i hela bolaget när vi går in i det andra kvartalet. Det gör vi för att bibehålla vår likviditetsposition och för att ge oss finansiell flexibilitet om möjligheter skulle dyka upp som vi skulle kunna dra fördel av. Jag är övertygad om att vi är bland de som är bäst positionerade för att navigera i det rådande marknadsläget.”

Audiocast presentation
Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast torsdagen den 30 april kl. 09.00.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:
Sverige    +46 8 56642651
Storbritannien    +44 3333000804
USA    +1 6319131422
Norge    +47 23500243

Pinkod 58812582

Link : https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1