Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum AB 31 juli 2019

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum AB 31 juli 2019

31 juli 2019

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum AB (publ) (”Lundin Petroleum”) hölls idag, onsdagen den 31 juli 2019, i Stockholm.

Den extra bolagsstämman hölls med anledning av förslag till beslut om, bland annat, inlösen av 16 procent av aktierna i Lundin Petroleum som för närvarande innehas av Equinor ASA och avyttring av 2,6 procent av Johan Sverdrup unit till Equinor Energy AS mot en kontantersättning, vilka meddelades av Lundin Petroleum den 7 juli 2019. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:

Att godkänna avtalet som ingicks mellan Lundin Petroleum och SpareBank 1 Markets AS den 7 juli 2019 om en aktieswap-transaktion avseende 54 461 831 aktier i Lundin Petroleum. Lundin Petroleum kommer att avsluta swap-avtalet med SpareBank 1 Markets AS genom en kontant betalning om 14,5 miljarder SEK och kommer därefter att lösa in aktierna som innehas av SpareBank 1 Markets AS utan vederlag.
Att minska aktiekapitalet med högst 556 594,14 SEK. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras genom indragning av högst 54 461 831 aktier som kommer att innehas av SpareBank 1 Markets AS när beslutet verkställs. Beloppet med vilket aktiekapitalet minskas kommer att föras över till fritt eget kapital. Sparebank 1 Markets AS kommer följaktligen inte att erhålla någon betalning för de indragna aktierna. När minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer Lundin Petroleum att ha 285 924 614 utestående aktier.
Att öka aktiekapitalet med 556 594,14 SEK genom en överföring från fritt eget kapital, en så kallad fondemission. Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Efter fondemissionen kommer Lundin Petroleums aktiekapital att återställas till samma belopp som före minskningen av aktiekapitalet.
Att godkänna Lundin Norway AS avyttring av 2,6 procent av Johan Sverdrup unit till Equinor Energy AS. Lundin Norway AS och Equinor Energy AS ingick ett överlåtelseavtal avseende avyttringen den 7 juli 2019. Enligt avtalet ska Equinor Energy AS betala en köpeskilling om 962 miljoner USD, med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019, vilket inkluderar en tilläggsköpeskilling om 52 miljoner USD vilken baseras på framtida klassificeringar av reserver. Fullföljandet av avyttringen är villkorat av sedvanliga godkännanden från norska myndigheter vilket förväntas erhållas under tredje eller fjärde kvartalet 2019.

Ian H Lundin, styrelseordförande för Lundin Petroleum, kommenterade:
”Jag vill tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd för verksamheten och under den extra bolagsstämman som hölls tidigare idag. Genom transaktioner som dessa kan vi erbjuda en ökad exponering för aktieägarna mot våra förstklassiga tillgångar och fortsatta framgångar i verksamheten när vi nu går in i en hög tillväxtfas där vi förväntar oss den första oljan från Johan Sverdrup i november 2019. Jag ser fram emot att rapportera ytterligare framsteg under kommande år, där vi fortsätter att sträva efter att leverera vår hållbara organiska tillväxtstrategi.”

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar