Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 20200

31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) hölls idag tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm. Bland de beslut som fattades, godkände årsstämman ändringen av bolagets bolagsordning, innebärandes att företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019 fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att en utdelning om 1,00 USD per aktie skall utgå för räkenskapsåret 2019, att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar. Före varje utbetalningstillfälle, kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

I tabellen nedan redovisas viktiga datum för utdelningen.

Datum för
valutaomvandling
Första handelsdag
utan rätt till utdelning
AvstämningsdagFörväntad
utbetalningsdag
27 mars 20201 april 20202 april 20207 april 2020
29 juni 20202 juli 20203 juli 20208 juli 2020
28 september 20201 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
23 december 202030 December 20204 January 20218 januari 2021

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 62 000 USD till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören i sin roll som styrelseledamot), (ii) årligt arvode om 130 000 USD till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 14 700 USD till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden) och (iv) årligt arvode om 20 300 USD till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 193 200 USD.

Till styrelseledamöter omvaldes Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Torstein Sanness, Alex Schneiter, Jakob Thomasen och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2021.

Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB valdes som ny revisor för bolaget för en period fram till årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

  • att godkänna bolagets ersättningspolicy 2020 för bolagsledningen, som innehåller fyra huvudkomponenter för ersättning: a) grundlön; b) årlig rörlig ersättning; c) långsiktigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan (LTIP)); och d) övriga förmåner, samt som omfattar ersättning till styrelseledamöter för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget,
  • att godkänna LTIP 2020 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner, som ger deltagarna möjligheten att erhålla aktier i Lundin Petroleum under förutsättning av oavbruten anställning och att prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod. Prestationsvillkoret är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad utdelning (Total Shareholder Return) avseende Lundin Petroleumaktien jämfört med Total Shareholder Return för en grupp referensbolag. Det totala antalet prestationsaktier under LTIP 2020 på dagen för tilldelning får inte överstiga 560 000 och den maximala kostnaden för tilldelningar under LTIP 2020, exklusive kostnader relaterade till leverans av prestationsaktier, uppgår till cirka 9,7 MUSD (cirka 94,2 MSEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. Den sammanlagda kostnaden för LTIP 2020 baseras på en aktiekurs för Lundin Petroleumaktien per februari 2020 om 274 SEK,
  • att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till deltagarna i 2017, 2018 och 2019 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor.
  • att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till deltagarna i 2020 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor,
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar,
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget, samt
  • att godkänna ändring av bolagets bolagsordning, vilket innebär att företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB, samt vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade även att anta en reviderad valberedningsprocess.

Årsstämman avslog de två aktieägarförslagen som behandlades på begäran från en minoritetsaktieägare.