Vd:s brev till aktieägarna

Vd:s brev till aktieägarna

Vd:s brev till aktieägarna

23 mars 2020

Med anledning av de aktuella marknadsförhållandena har Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) skrivit ett öppet brev till aktieägarna. Han beskriver där de åtgärder som vidtagits för att mildra den effekt covid 19 pandemin kan komma att få på verksamheten och hur bolagets strategi och affärsmodell har förmåga att stå emot låga råvarupriser.

Brevet i sin helhet finns att läsa på bolagets hemsida och nås via denna länk:
https://www.lundin-energy.com/sv/investerare/brev-till-aktieagarna/

Sammanfattning

Bolaget står fortsatt väl rustat emot låga oljepriser:

  • För att uppnå neutralt fritt kassaflöde, före återbetalning av lån och utdelningar för de kommande sju åren, uppgår det genomsnittliga break-even priset på olja till cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter¹ (boe). Detta är möjligt tack vare våra producerande fält i världsklass och branschledande låga verksamhetskostnader (långsiktig prognos om mellan 3,2 och 4,2 USD per boe). De återstående investeringar som behövs för att kunna producera alla våra resterande bevisade och sannolika reserver uppgår till mindre än 3 USD per fat.

Åtgärder som skyndsamt vidtagits i produktionsverksamheten för att mildra eventuella effekter av covid-19 pandemin:

  • Vi deltar i en koordinerad branschinsats som fokuserar på att minimera risken för att personal som infekterats med coronaviruset reser offshore. Vid misstanke om infektion offshore, införs åtgärder för skyndsam isolering och omedelbar transport till land. Norska myndigheter har även infört exceptionella åtgärder, för att hantera situationen.
  • För att minimera risken i vår produktionsverksamhet, minskar vi vår bemanning offshore och bibehåller endast den lägsta aktivitetsnivå som krävs för att kunna fortsätta producera, utföra underhåll och planera för de förutsedda och viktigaste aktiviteterna på plattformarna.
  • Samtidigt som det kompletterande borrprogrammet kommer att fortsätta, kommer bemanningen på Edvard Grieg att hållas till lägsta nödvändiga nivå. Installationen av undervattensutrustningen på Solveig/Rolvsnes har påbörjats och förväntad produktionsstart under 2021 kvarstår. Om en förskjutning av projekten inom Edvard Griegområdet skulle bli aktuell, kommer det inte att påverka vår produktionsprognos för 2021 då vi har överskott i produktionskapaciteten på Edvard Griegfältet. På Alvheim och Johan Sverdrup införs liknande åtgärder för att upprätthålla centrala aktiviteter och omorganisera schemaläggningen av aktiviteter.

Möjligheter som identifierats för att stödja kassaflöde och likviditetsposition på kort sikt:

  • Kostnadsbesparingar om cirka 170 miljoner USD (inklusive administrationskostnader) genomförs redan under 2020. Arbete med att identifiera andra åtgärder för att ytterligare stärka vår likviditetsposition pågår, såsom att skjuta upp projekt som vi ännu inte har åtagit oss att genomföra.
  • Låga verksamhetskostnader som innebär att verksamheten genererar fritt kassaflöde även vid ett lägre oljepris, och vår nuvarande reservbaserade kreditfacilitet om 5,0 miljarder USD, ger bolaget en god likviditet för att kunna finansiera de projekt vi åtagit oss att genomföra. Den reservbaserade kreditfaciliteten utnyttjas idag till cirka 3,8 miljarder USD.
  • Styrelsen meddelade den 23 mars 2020 att man justerar sitt utdelningsförslag från 1,80 USD per aktie, till 1,0 USD per aktie för att bibehålla finansiell försiktighet och ge oss ytterligare flexibilitet avseende likviditet i detta utmanande marknadsläge. Detta kommer att stärka vår balansräkning ytterligare och ge oss en större flexibilitet i vår kapitalhantering.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterade:
”Även om vi förblir vaksamma och förbereder för många olika eventualiteter, är vår strategi i stort sett oförändrad och vi står fast vid vår avsikt att leverera 2020-års arbetsprogram som presenterades vid vår kapitalmarknadsdag i januari 2020, men skjuter upp de projekt vi ännu inte åtagit oss att genomföra. Vi kommer att hålla en mycket strikt budgetdisciplin inom verksamheten, för att bibehålla vår likviditetsposition, och ytterligare minska och senarelägga investeringar utan att påverka våra affärsplaner. Även om vårt utdelningsförslag nu har reviderats, kommer vår förmåga att ge en hållbar kontantutdelning till våra aktieägare även fortsättningsvis att vara beroende av vår fria kassaflödesgenerering, skuldsättningsnivå och de makroekonomiska framtidsutsikterna på medel- och lång sikt. Sammantaget är jag mycket nöjd med hur vår organisation har hanterat utmaningarna i dessa tider och vårt team är fokuserat på att snabbt anpassa sig till denna föränderliga miljö.”

¹ Baserad på 2P profil