rolvsnes-ewt-post

Beslut om förlängt borrtest på Rolvsnes

Beslut om förlängt borrtest på Rolvsnes

04 april 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har som operatör fattat överenskommelse avseende investeringsbeslut att genomföra ett förlängt borrtest i uppsprucken och vittrad berggrund på Rolvsnesfyndigheten på Utsirahöjden.

Oljefyndigheten Rolvsnes ligger i PL338C i den södra delen av Edvard Griegfältet och är en reservoar av uppsprucken och vittrad granitberggrund. Under 2018 genomfördes en horisontell utvärderingsborrning (16/1 28) samt testning med framgång. God reservoarproduktivitet påvisades med ett flöde om 7 000 bopd, vilket resulterade i en ökning av bruttoresurserna för Rolvsnes till mellan 14 och 78 MMboe.

Det förlängda borrtestet på Rolvsnes kommer att utföras genom en 3 km lång återkoppling längs havsbotten till Edvard Griegplattformen och produktionsstart planeras till andra kvartalet 2021. Projektet kommer att genomföras samtidigt som Solveigprojektet för att skapa synergieffekter inom upphandling och implementering.

Denna typ av reservoar har aldrig tidigare byggts ut i Norge, även om det med framgång gjorts på andra ställen i världen. Ett förlängt borrtest på Rolvsnes är därför nödvändigt för att bättre förstå reservoarens långsiktiga produktionsegenskaper. För att ytterligare kunna bedöma den geologiska potentialen i berggrunden på Utsirahöjden, kommer under 2019 även en prospekteringsborrning att genomföras på Goddostrukturen i den angränsande licensen PL815. Det kombinerade prospekteringsområdet Rolvsnes och Goddo uppskattas innehålla bruttoresurser om mer än 250 MMboe.

I januari 2019 tecknades avtal om ett strategiskt förvärv av Lime Petroleums licensandelar i Rolvsnes/Goddo-området. När transaktionen slutförts, vilket förväntas ske i mitten av 2019, kommer Lundin Norway att ha en 80-procentig licensandel som operatör i PL338C/PL338E, med OMV som innehavare av resterande licensandelar. Därutöver kommer Lundin Norway att ha en 60-procentig licensandel som operatör i PL815 (Goddo), tillsammans med Concedo och Petoro som partners med 20 procent var.

Nick Walker, COO för Lundin Petroleum:
Detta är första gången som ett förlängt borrtest genomförs i uppsprucken och vittrad berggrund på den norska kontinentalsockeln. Det är ett rejält kliv framåt för Lundin Petroleum i vårt sökande efter nyckeln till den betydande resurspotential som finns i området mittemellan vår Edvard Griegplattform och det gigantiska Johan Sverdrupfältet. Koordineringen av borrtestet med utbyggnaden av Solveig som en återkoppling innebär kostnadssynergier och är ytterligare ett viktigt steg mot att förlänga platåproduktionen i det större Edvard Grieg området.