Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030 och föreslagen namnändring till Lundin Energy AB

Decarbonisation Strategy and proposed name change to Lundin Energy AB

Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030 och föreslagen namnändring till Lundin Energy AB

27 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) lanserar sin strategi för minskade koldioxidutsläpp, för att uppnå klimatneutralitet 2030. I samband med detta, och för att bättre återspegla dagens verksamhet samt de tydliga åtgärder och mål för en framtid med lägre koldioxidutsläpp, föreslår styrelsen att bolaget byter namn till Lundin Energy AB.

Strategi för minskade koldioxidutsläpp
På Lundin Petroleum är vi medvetna om att klimatförändringar i kombination med den globala befolkningstillväxtens ökande energibehov medför utmaningar. Vi är också medvetna om det internationella samfundets åtagande för att minska de globala koldioxidutsläppen och den roll nytänkande bolag kan spela i detta. Genom vår strategi för minskade koldioxidutsläpp har vi formaliserat vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp till lägsta möjliga nivå. Detta genom en effektiv kombination av utsläppsminskningar, energieffektivitet, riktad forskning och utveckling samt naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture). Som tidigare meddelats kommer dessutom investeringar i projekt för förnybar energi att genomföras för att ersätta nettoförbrukningen av el, förutsatt att dessa ger en bra avkastning till våra aktieägare.

Åtgärder för att uppnå klimatneutralitet 2030:
• Begränsa den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagets tillgångsportfölj från 2020 till under 4 kg CO2 per fat, och från 2023 till under 2 kg CO2 per fat, för alla tillgångar, vare sig bolaget är operatör eller inte
• Elektrifiera Edvard Grieg fullt ut tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup under 2022, för att nå en koldioxidintensitet för dessa tillgångar på under 1 kg CO2 per fat
• Ersätta bolagets andel av el via strömförsörjning från land från 2022, genom investeringar i projekt för förnybar energi
• Klimatkompensera för samtliga flygresor som görs inom verksamheten, genom naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), retroaktivt från 2018
• Som ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas uppnå klimatneutralitet i verksamheten 2030

Föreslagen namnändring till Lundin Energy AB
Styrelsen för Lundin Petroleum föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy AB. Den föreslagna namnändringen är föremål för aktieägarnas godkännande vid årsstämman den 31 mars 2020.

Styrelsen anser att målsättningen att nå en produktionstillväxt om 200 Mboepd, tillsammans med hållbara och industriledande låga verksamhetskostnader och en koldioxidintensitet som kommer att vara under 2 kg CO2 per fat 2023, jämfört med världsgenomsnittet om 18 kg CO2 per fat, tydligt visar att bolaget transformerar såväl det som produceras som sättet det produceras på. Namnet Lundin Energy representerar bättre bolagets nuvarande prospekterings- och produktionsverksamhet, och dess roll att tillhandahålla den mest hållbara olje- och gasproduktionen som är möjligt under energiövergången och detta som en viktig del av framtidens energimix.

Alex Schneiter, Koncernchef och vd kommenterar:
”Jag är personligen mycket stolt att kunna lansera vår strategi för minskade koldioxidutsläpp där vi strävar efter att formalisera vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp och vårt klimatavtryck. Detta för att möta den ökande efterfrågan på alla former av energi med en så hållbart producerad produkt som vi bara kan. Vi har som målsättning att uppnå klimatneutralitet 2030 i hela vår verksamhet och har tagit fram en realistisk och genomförbar plan för att uppnå detta, vilket klart särskiljer oss som oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas inom vår industri.

Det gläder mig även att styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy. Det representerar vår ambition att bli klimatneutrala, vår position som ett ledande bolag för att producera olja och gas i framtiden och tydliggör vår roll i en energimix i förändring.”

 

Icon

Decarbonisation Strategy
27.01.2020, 159.92 KB