Bokslutsrapport 2019

Year End Report 2019

Bokslutsrapport 2019

31 januari 2020

·Starkt finansiellt resultat med rekordhögt fritt kassaflöde om 1 271,7 MUSD, varav 312,7 MUSD hänförs till organiskt genererat fritt kassaflöde och 959,0 MUSD till avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup
·Utdelning om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 MUSD, föreslås av styrelsen för 2019
·Genomsnittlig produktion för året om 93,3 Mboepd översteg det uppdaterade prognosintervallets medianvärde. Vid årets slut uppgick produktionen till över 150 Mboepd
·Verksamhetskostnad för året om 4,03 USD per fat, vilket understeg helårsprognosen om 4,25 USD per fat
·Johan Sverdrup producerade cirka 350 Mbopd, brutto vid årets slut 2019, vilket utgör cirka 80 procent av den första fasens platåproduktion
·Transaktionen med Equinor avseende försäljning av 2,6 procent av Johan Sverdrup och inlösen av 16 procent av aktierna slutfördes under 2019
·Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp, med målsättning att bli klimatneutral i sin prospekterings- och produktionsverksamhet 2030
·Styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy

 

Finansiella resultat 1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
1 okt 2019-
31 dec 2019
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
1 okt 2018-
31 dec 2018
3 månader
Produktion i Mboepd93,3135,181,182,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 948,7749,72 640,7652,2
EBITDA i MUSD1
Per aktie i USD1
1 918,4
6,07
695,5
2,45
1 932,5
5,71
480,7
1,42
Fritt kassaflöde i MUSD
Per aktie i USD
1 271,7
4,03
153,8
0,54
663,0
1,96
173,3
0,51
Periodens resultat i MUSD
Per aktie i USD
824,9
2,61
155,3
0,56
225,7
0,67
-98,2
-0,29
Justerat resultat i MUSD
Per aktie i USD
252,7
0,80
78,9
0,28
295,3
0,87
75,2
0,22
Nettoskuld i MUSD4 006,74 006,73 398,23 398,2

1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum

”2019 har varit en av de mest transformerande perioderna i bolagets utveckling, och avslutades med en rekordhög produktionsnivå om över 150 Mboepd vid årets utgång. Vi har inte enbart transformerat det vi producerar, vi har även fokuserat på hur vi producerar olja och gas på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt. Denna ambition återspeglas i vår strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030.

Den tidiga produktionsstarten för Johan Sverdrups första fas i oktober 2019 var en mycket viktig milstolpe för vår verksamhet och har lagt grunden för en hållbar och effektiv produktionstillväxt som kommer att sträcka sig långt in i nästa decennium. Produktionen från fältet har sedan dess ökat snabbt och överträffat förväntningarna. Vid årets slut uppgick produktionen till cirka 350 Mbopd, brutto, vilket utgör cirka 80 procent av anläggningarnas produktionskapacitet för den första fasen om 440 Mbopd. Jag vill passa på att tacka våra team och operatören Equinor, för det goda genomförandet av detta projekt, med produktionsstart två månader före tidplan och under budget, på en utbyggnad av denna storlek. Detta tillför betydande aktieägarvärde och är ett kvitto på det hårda arbete som utförts av alla inblandade.

Vår nyckeltillgång, Edvard Grieg fortsatte att överträffa förväntningarna med en driftseffektivitet om 98 procent som är över prognos. Detta har uppnåtts tack vare fortsatt utmärkta resultat från reservoaren och ett begränsat inflöde av producerat vatten, vilket tillsammans med det kompletterande borrprogrammet för 2020 gör att vi ökar våra slutliga utvinningsbara bruttoreserver till 300 MMboe. Detta fält har genomgående levererat över förväntan och jag är förvissad om att det kommer att fortsätta göra så även framöver, särskilt när vi genom vårt pågående borrprogram kan se att osäkerheten minskar i uppskattningarna av fler närliggande resurser.

Finansiellt sett har vi haft ytterligare en period med starkt fritt kassaflöde, till följd av försäljningen av 2,6 procent i Johan Sverdrup, en högre produktionsnivå och verksamhetskostnader som vi lyckats hålla kvar på industriledande låga nivåer om 4,03 USD per fat. Detta tillsammans med inlösen av Equinors aktier som skedde under året, har haft en positiv påverkan på vårt resultat per aktie och det gläder mig att kunna meddela att styrelsen föreslår att öka utdelningen med 22 procent, till 1,8 USD per aktie (totalt 511 MUSD). Detta visar på ett tydligt sätt vårt fokus på att skapa en god avkastning för våra aktieägare.

När nu beslut fattats om att elektrifiera Edvard Grieg fullt ut, tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup, närmar vi oss vår ambition att producera olja till en av världens lägsta koldioxidnivåer. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläpp från Edvard Griegområdet understigande 1 kg CO2 per fat vid slutet av 2022. I linje med vår strategi för minskade koldioxidutsläpp, började vi dessutom under året verkställa vår plan att år 2022 fullt ut ha ersatt vår andel av elanvändningen på Edvard Grieg och Johan Sverdrup, genom direktinvesteringar i vinstdrivande projekt för förnybar energi. Dessa projekt ger en naturlig hedge mot fluktuationer i elpriset, som kommer att utgöra en betydande andel av våra verksamhetskostnader. I januari 2020 meddelade styrelsen ett förslag om att byta namn på bolaget till Lundin Energy, vilket är i linje med vår strategi för minskade koldioxidutsläpp och vår målsättning att fortsätta att spela en viktig roll i framtidens energimix.

2020 kommer att bli ytterligare ett intensivt år för hela Lundin Petroleums verksamhet med ett fullspäckat prospekterings- och utvärderingsprogram om tio borrningar, som spänner över hela vår norska tillgångsportfölj, med målsättning att nå 650 MMboe av obekräftade nettoresurser. Jag vill tacka alla våra intressenter för deras stöd under året och jag ser fram emot att rapportera om våra framsteg under 2020.”

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd