Inlägg

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

15 juli 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det andra kvartalet 2020 onsdagen den 29 juli 2020. Prospekteringskostnader om cirka 19 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 131 MUSD kommer att redovisas för det andra kvartalet 2020.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och när en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om 19 MUSD före skatt för det andra kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Kostnaderna avser främst återlämnade licenser, inklusive den del av område 5 i PL338 där Apollofyndigheten är belägen.

Valutakursvinst
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 131 MUSD för det andra kvartalet 2020. Den norska kronan stärktes gentemot US dollarn med cirka 7 procent och Euron stärktes gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det andra kvartalet 2020. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det andra kvartalet 2020 uppgick överuttag till 9,4 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det andra kvartalet 2020 till 8 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 8 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 29 juli 2020
Lundin Energys rapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras onsdagen den 29 juli klockan 07.30, följt av en live audiocast som börjar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående telefonnummer och pinkod:

Storbritannien/Internationellt:… +44 207 192 8338
Sverige:………………………+46 8 566 184 67
Norge:………………………..+47 21 56 30 15
USA:………………………….+1 646 741 3167
Pinkod: 4291718

Länk : https://edge.media-server.com/mmc/p/pa874z3y

 

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020

15 juli 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det andra kvartalet 2020 onsdagen den 29 juli 2020. Prospekteringskostnader om cirka 19 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 131 MUSD kommer att redovisas för det andra kvartalet 2020.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och när en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om 19 MUSD före skatt för det andra kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Kostnaderna avser främst återlämnade licenser, inklusive den del av område 5 i PL338 där Apollofyndigheten är belägen.

Valutakursvinst
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 131 MUSD för det andra kvartalet 2020. Den norska kronan stärktes gentemot US dollarn med cirka 7 procent och Euron stärktes gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det andra kvartalet 2020. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det andra kvartalet 2020 uppgick överuttag till 9,4 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det andra kvartalet 2020 till 8 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 8 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 29 juli 2020
Lundin Energys rapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras onsdagen den 29 juli klockan 07.30, följt av en live audiocast som börjar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående telefonnummer och pinkod:

Storbritannien/Internationellt:… +44 207 192 8338
Sverige:………………………+46 8 566 184 67
Norge:………………………..+47 21 56 30 15
USA:………………………….+1 646 741 3167
Pinkod: 4291718

Länk : https://edge.media-server.com/mmc/p/pa874z3y

 

Lundin Energy Licence Summary

Lundin Energy concession summary

Lundin Energy AB’s Nomination Committee

Lundin Energys ABs valberedning

Lundin Energys AB:s valberedning

16 juni 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2021 som äger rum den 30 mars 2021 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

• Filippa Gerstädt (Nordea Funds)
• Aksel Azrac (Nemesia S.à.r.l.)
• Ian H. Lundin, Styrelseordförande i Lundin Energy

Vid valberedningens första möte valdes Aksel Azrac till ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2021 avseende:

• Val av ordförande för årsstämman 2021
• Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
• Val av styrelseordförande
• Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
• Val av revisor samt arvode till revisorn
• Valberedningsprocess inför årsstämman 2022, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2021

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Aksel Azrac på nomcom@lundin-energy.com, senast den 21 december 2020.

Latest corporate presentation

Updated 2020 production guidance to reflect the Norwegian Government production restrictions and increased long-term production guidance

Environmental policy

Operations and financial update – Q1 2020

Downloads

Lundin Energy Licence Summary

Lundin Energy concession summary

Latest corporate presentation

Updated 2020 production guidance to reflect the Norwegian Government production restrictions and increased long-term production guidance

Environmental policy

Operations and financial update – Q1 2020

3 month report 2020