Inlägg

Lundin Energy audiocast – Q1 rapport 2020 presentation

Lundin Petroleum audiocast - Q3 report 2019 presentation

Lundin Energy audiocast – Q1 rapport 2020 presentation

30 april 2020

Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast torsdagen den 30 april kl. 09.00.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:
Sverige    +46 8 56642651
Storbritannien    +44 3333000804
USA    +1 6319131422
Norge    +47 23500243

Pinkod 58812582

Link : https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Lundin Energy audiocast – Q1 rapport 2020 presentation

Lundin Petroleum audiocast - Q3 report 2019 presentation

Lundin Energy audiocast – Q1 rapport 2020 presentation

30 april 2020

Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast torsdagen den 30 april kl. 09.00.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:
Sverige    +46 8 56642651
Storbritannien    +44 3333000804
USA    +1 6319131422
Norge    +47 23500243

Pinkod 58812582

Link : https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

Update on Q1 2020 financial results and audiocast details for 30 April 2020

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

15 april 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det första kvartalet 2020 torsdagen den 30 april 2020. Prospekteringskostnader om cirka 28 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 359 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2020. Dessutom har Lundin Energy säkrat ytterligare låneåtagande uppgående till 340 MUSD.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och om en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar, kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 28 MUSD före skatt för det första kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 22 MUSD. Dessa kostnader avser främst utvärdering av Balderbråfyndigheten samt övriga prospekteringskostnader hänförliga till PL894, prospekteringsborrningen i Hasselbaink (PL917) samt återlämnade licenser.

Valutakursförlust
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 359 MUSD för det första kvartalet 2020. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 20 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet 2020. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det första kvartalet 2020 uppgick överuttag till 0,7 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det första kvartalet 2020 till 55,9 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 55,2 MUSD. Denna tredjepartsförsäljning resulterade i en vinst om 0,7 MUSD för det första kvartalet 2020.

Ytterligare låneåtagande om 340 MUSD
Lundin Energy har, i det nu rådande läget av instabilitet på oljemarknaden, vidtagit försiktighetsåtgärder genom att säkra ett ytterligare låneåtagande om 340 MUSD genom en osäkrad kreditfacilitet med fem banker. Den juridiska dokumentation som kreditfaciliteten är föremål för förväntas bli färdig inom de närmaste veckorna. Denna nya facilitet kommer att förse bolaget med ytterligare finansiell flexibilitet och tillkommer utöver den befintliga reservbaserade kreditfaciliteten om 5 000 MUSD och den kreditfacilitet om 160 MUSD som avser investeringar i förnybar energi. Den kommer även att kompensera för effekten av att den reservbaserade kreditfacilitetens återbetalningsplan startar under det andra kvartalet 2020. Återbetalningsplanen innebär att den reservbaserade kreditfaciliteten, per den 1 januari 2021, kommer att ha minskat från 5 000 MUSD till 4 000 MUSD. Bolagets nettoskuld uppgick den 31 mars 2020 till 3 694 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 30 april 2020
Lundin Energys rapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras torsdagen den 30 april klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

 

Länk: https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Finansiell uppdatering för det Q4 2019 och detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

Q4 financial update

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2019 och
detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

15 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det fjärde kvartalet 2019 fredagen den 31 januari 2020. Prospekteringskostnader om cirka 41 MUSD före skatt, återställningskostnader om cirka 19 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursvinst om cirka 106 MUSD kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 41 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 32 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra eller icke-kommersiella borrningarna på strukturerna Toutatis (PL896), Gladsheim (PL921) och Enniberg (PL917).

Återställningskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra återställningsutgifter om cirka 19 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Återställningskostnaderna avser en förväntad ökning av kostnader för att återställa fälten Brynhild och Gaupe.

Nettoskuld och valutakursvinst
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 4,0 miljarder USD per den 31 december 2019, vilket ger en tillgänglig likviditet om 1,0 miljard USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 106 MUSD för det fjärde kvartalet 2019. Såväl den norska kronan som Euron förstärktes gentemot US dollarn med cirka 3 procent under det fjärde kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick överruttag till 0,1 Mboepd, vilket kompenseras av ökade volymer i lager om 2,7 Mboepd till följd av att Johan Sverdrups rörledning har fyllts upp.

Rapport för det fjärde kvartalet 2019 och kapitalmarknadsdagen 2020
Lundin Petroleums rapport för det fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras fredagen den 31 januari klockan 07.30.

Lundin Petroleums ledning kommer att presentera det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet 2019 och hålla en presentation från kapitalmarknadsdagen via webbsändning den 31 januari klockan 11.00. Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk: https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

 

Operations and financial update – Q3 2019

Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019

Lundin Petroleum audiocast - Q3 report 2019 presentation

Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019 presentation

31 oktober 2019

Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning
 


Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

31 oktober 2019

· Produktionen översteg prognosintervallets medianvärde och uppgick till 79,2 Mboepd för de första nio månaderna och 82,7 Mboepd för det tredje kvartalet
· Produktionen från den första fasen av Johan Sverdrup uppgår i slutet av oktober 2019 till över 200 Mboepd, brutto efter produktionsstart den 5 oktober, vilket skedde före tidsplan och under budget
· Den tidiga produktionsstarten på Johan Sverdrup och fortsatta utmärkta resultat från Edvard Griegfältet innebär att produktionsprognosen för 2019 höjts till mellan 90 och 95 Mboepd från det tidigare intervallet om mellan 75 och 95 Mboepd
· Starka finansiella resultat för rapporteringsperioden och det tredje kvartalet
· Transaktionen med Equinor avseende försäljning av 2,6 procent av Johan Sverdrup och inlösen av 16 procent av aktierna slutfördes i augusti 2019
· Planen att fullt ut elektrifiera Edvard Griegfältet som en del i utbyggnaden av Utsirahöjdområdets kraftnät är klar, vilket kommer att öka produktionskapaciteten ytterligare, och fortsätta den positiva trend att nå under 1 kg CO2 per boe för Johan Sverdrup och Edvard Griegfältet

 

Financial summary1 Jan 2019-
30 sep 2019
9 månader
1 jul 2019-
30 sep 2019
3 månader
1 jan 2018-
30 sep 2018
9 månader
1  jul 2018-
30 sep 2018
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
Produktion in Mboepd79,282,780,878,281,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 199,01 215,01988,5604,62 640,7
Operativt kassaflöde i MUSD11 158,9380,01 412,8434,41 864,1
EBITDA i MUSD11 222,9411,31 451,8476,81 932,5
Fritt kassaflöde i MUSD1 117,9950,5489,7228,7663,0
Periodens resultat i MUSD669,6519,9323,956,7225,7
Justerat resultat i MUSD173,845,4220,175,1295,3
Resultat per aktie i USD2,051,720,960,170,67
Justerat resultat per aktie i USD0,530,150,650,220,87
Nettoskuld i MUSD4 054,94 054,93 569,93 569,93 398,2
1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av 2,6 procent licensandel i Johan Sverdrup-projektet.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna presentera ännu ett kvartal med starka operationella och finansiella resultat. Bolagets produktion uppgår för närvarande till över 120 Mboepd och som ett resultat av de fortsatt starka produktionsresultaten på Edvard Grieg, den tidiga produktionsstarten och snabbare produktionsökningen från de förborrade produktionsborrningarna på Johan Sverdrup höjer vi produktionsprognosen för helåret till mellan 90 och 95 Mboepd.

”Produktionsstarten för den första fasen av Johan Sverdrup var en verklig höjdpunkt för oss och är ett projekt i absoluta världsklass. Produktionen startade redan den 5 oktober 2019, vilket var före tidsplan och till en kostnad som var långt under budget. Sedan dess har produktionen ökat snabbt och överträffat våra förväntningar i och med att de åtta förborrade produktionsborrningarna succesivt tagits i bruk. I slutet av oktober 2019 producerade fältet över 200 Mboepd brutto, från fem borrningar och vi förväntar oss att samtliga åtta borrningar kommer att tas i produktion under november 2019. Nu återstår det att genomföra två till fyra nya borrningar för att nå platåproduktion om 440 Mbopd för den första fasen, vilket förväntas ske under sommaren 2020.

”Våra övriga producerande tillgångar fortsätter att uppvisa fina resultat med industriledande, låga verksamhetskostnader och en produktion i linje med prognosen för hela året. Edvard Grieg fortsätter att överträffa förväntningarna med en driftseffektivitet och produktion som överstiger förväntningarna. När nu beslut har tagits om ett kompletterande borrprogram förväntar jag mig att bevisade och sannolika bruttoreserver kommer att öka till över 300 MMboe under 2020, jämfört med den ursprungliga uppskattningen i utbyggnadsplanen om 186 MMboe. Detta är en fantastisk bekräftelse på kvaliteten av detta fält.

”Ett viktigt framsteg att nämna är att vi nu har fattat beslut om att som en del i utbyggnaden av kraftnätet på Utsirahöjdsområdet, som utvecklas tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup, även elektrifiera Edvard Grieganläggningen fullt ut. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläpp och en koldioxidintensitet på mindre än 1 kg CO2 per fat för våra två nyckeltillgångar, Edvard Grieg och Johan Sverdrup. Denna låga nivå är mer än 20 gånger under världsgenomsnittet och en av de lägsta nivåerna för någon operatör offshore. Projektet är i linje med den strategi för hållbar energi som styrelsen beslutat att införa och som kommer att förse bolaget med en tydlig plan för att förbli en av de mest effektiva operatörerna offshore när det gäller såväl låg koldioxidintensitet per fat som ökad produktionseffektivitet. Vårt mål är att fortsätta minska vår klimatpåverkan och öka vår produktionseffektivitet genom nya investeringar och innovativa metoder. Mot bakgrund av detta har vi investerat i ett vattenkraftsprojekt i Norge för att klimatkompensera bolagets nettoandel av strömförsörjning från land som inte utgörs av förnybar energi, vilket är i linje med vår strategi för hållbar energi.

”Om vi ser till vad som återstår av året kommer vi att gå in i en intensiv period med ökande produktion från Johan Sverdrup, arbete med utbyggnaden av Solveig och den andra fasen av Johan Sverdrup som fortlöper enligt plan. Det kommer också att bli ännu en intensiv period av prospektering med fokus på den norra delen av Utsirahöjden och det norra Norska havet med målsättning att nå 130 MMboe obekräftade nettoresurser. Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter och vi planerar för ett betydande prospekteringsprogram under 2020. Det är nu det 17:e kvartalet i rad som våra produktionsresultat överträffar eller är i linje med förväntningarna och jag ser fram emot att kunna uppdatera våra aktieägare, i januari 2020, om vår utveckling för hela 2019.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning

Downloads

Operations and financial update – Q3 2019

9 month report 2019