Inlägg

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

Update on Q1 2020 financial results and audiocast details for 30 April 2020

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

15 april 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det första kvartalet 2020 torsdagen den 30 april 2020. Prospekteringskostnader om cirka 28 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 359 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2020. Dessutom har Lundin Energy säkrat ytterligare låneåtagande uppgående till 340 MUSD.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och om en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar, kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 28 MUSD före skatt för det första kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 22 MUSD. Dessa kostnader avser främst utvärdering av Balderbråfyndigheten samt övriga prospekteringskostnader hänförliga till PL894, prospekteringsborrningen i Hasselbaink (PL917) samt återlämnade licenser.

Valutakursförlust
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 359 MUSD för det första kvartalet 2020. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 20 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet 2020. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det första kvartalet 2020 uppgick överuttag till 0,7 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det första kvartalet 2020 till 55,9 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 55,2 MUSD. Denna tredjepartsförsäljning resulterade i en vinst om 0,7 MUSD för det första kvartalet 2020.

Ytterligare låneåtagande om 340 MUSD
Lundin Energy har, i det nu rådande läget av instabilitet på oljemarknaden, vidtagit försiktighetsåtgärder genom att säkra ett ytterligare låneåtagande om 340 MUSD genom en osäkrad kreditfacilitet med fem banker. Den juridiska dokumentation som kreditfaciliteten är föremål för förväntas bli färdig inom de närmaste veckorna. Denna nya facilitet kommer att förse bolaget med ytterligare finansiell flexibilitet och tillkommer utöver den befintliga reservbaserade kreditfaciliteten om 5 000 MUSD och den kreditfacilitet om 160 MUSD som avser investeringar i förnybar energi. Den kommer även att kompensera för effekten av att den reservbaserade kreditfacilitetens återbetalningsplan startar under det andra kvartalet 2020. Återbetalningsplanen innebär att den reservbaserade kreditfaciliteten, per den 1 januari 2021, kommer att ha minskat från 5 000 MUSD till 4 000 MUSD. Bolagets nettoskuld uppgick den 31 mars 2020 till 3 694 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 30 april 2020
Lundin Energys rapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras torsdagen den 30 april klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

 

Länk: https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

Update on Q1 2020 financial results and audiocast details for 30 April 2020

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

15 april 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det första kvartalet 2020 torsdagen den 30 april 2020. Prospekteringskostnader om cirka 28 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 359 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2020. Dessutom har Lundin Energy säkrat ytterligare låneåtagande uppgående till 340 MUSD.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och om en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar, kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 28 MUSD före skatt för det första kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 22 MUSD. Dessa kostnader avser främst utvärdering av Balderbråfyndigheten samt övriga prospekteringskostnader hänförliga till PL894, prospekteringsborrningen i Hasselbaink (PL917) samt återlämnade licenser.

Valutakursförlust
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 359 MUSD för det första kvartalet 2020. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 20 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet 2020. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det första kvartalet 2020 uppgick överuttag till 0,7 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det första kvartalet 2020 till 55,9 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 55,2 MUSD. Denna tredjepartsförsäljning resulterade i en vinst om 0,7 MUSD för det första kvartalet 2020.

Ytterligare låneåtagande om 340 MUSD
Lundin Energy har, i det nu rådande läget av instabilitet på oljemarknaden, vidtagit försiktighetsåtgärder genom att säkra ett ytterligare låneåtagande om 340 MUSD genom en osäkrad kreditfacilitet med fem banker. Den juridiska dokumentation som kreditfaciliteten är föremål för förväntas bli färdig inom de närmaste veckorna. Denna nya facilitet kommer att förse bolaget med ytterligare finansiell flexibilitet och tillkommer utöver den befintliga reservbaserade kreditfaciliteten om 5 000 MUSD och den kreditfacilitet om 160 MUSD som avser investeringar i förnybar energi. Den kommer även att kompensera för effekten av att den reservbaserade kreditfacilitetens återbetalningsplan startar under det andra kvartalet 2020. Återbetalningsplanen innebär att den reservbaserade kreditfaciliteten, per den 1 januari 2021, kommer att ha minskat från 5 000 MUSD till 4 000 MUSD. Bolagets nettoskuld uppgick den 31 mars 2020 till 3 694 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 30 april 2020
Lundin Energys rapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras torsdagen den 30 april klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

 

Länk: https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Lundin Petroleum publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2019

Payments to Governments

Lundin Petroleum publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2019

4 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har publicerat rapporten om betalningar till myndigheter som gjorts av Lundin Petroleum AB och dess dotterbolag under 2019.

Rapporten ger en överblick över betalningar till myndigheter som gjorts av Lundin Petroleum och dess dotterbolag under 2019. Rapporten finns att ladda ner på Lundin Petroleums hemsida, www.lundin-petroleum.com.

 

Årsredovisning 2019

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen

Lundin Petroleum announces its 2020 budget, production guidance and capital markets day information

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen

31 januari 2020

Lundin Petroleum ABs (Lundin Petroleum) investeringsbudget för 2020 avseende utbyggnad, utvärdering, prospektering och återställning av fält uppgår till 1,27 miljarder USD, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2019 års investeringsnivå. Produktionsprognosen för 2020 är mellan 145 och 165 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd). Den långsiktiga produktionsprognosen har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd från 2021, med målsättning att nå över 200 Mboepd.

2020 prognos2019 resultat
Produktion145 till 165 Mboepd93,3 Mboepd
VerksamhetskostnadUSD 3,4 per boeUSD 4,03 per boe
UtbyggnadsutgifterMUSD 895MUSD 672
Prospektering- och utvärderingsutgifterMUSD 225MUSD 298
ÅterställningsutgifterMUSD 50MUSD 4
Investeringar i projekt för förnybar energiMUSD 100
Långsiktig prognosUppdaterad prognosTidigare prognos
Produktion160 till 170 Mboepd (2021 och framåt)>150 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion första fasen (2020)
Målsättning att nå >200 Mboepd~170 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion hela fältet (2023)
VerksamhetskostnadUSD 3,2 till 4,2 per boeUSD 3,4 till 4,4 per boe från 2020 och framåt

Produktionsprognos för 2020
Den genomsnittliga produktionen för 2019 var 93,3 Mboepd, vilket översteg det uppdaterade prognosintervallets medianvärde för 2019 om mellan 90 och 95 Mboepd, och var 10 procent över det ursprungliga prognosintervallets medianvärde om mellan 75 och 95 Mboepd. Lundin Petroleums produktionsprognos för 2020 är mellan 145 och 165 Mboepd, vilket inkluderar produktionsupptrappningen till platåproduktion för Johan Sverdrups första fas under sommaren 2020, och ett planerat, två veckor långt driftstopp för underhållsarbete på Edvard Grieg under det andra kvartalet 2020. Cirka 50 procent av Lundin Petroleums produktion kommer att genereras från Johan Sverdrupfältet, 40 procent från Edvard Griegfältet och återstoden från övriga tillgångar.

Bolagets långsiktiga produktionsprognos från 2021 och framåt har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd, med målsättning att nå ytterligare potential om över 200 Mboepd från nuvarande fält. Den uppdaterade, långsiktiga produktionsprognosen inkluderar avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup under 2019, vilket kompenseras av en förlängning av platåproduktion på Edvard Grieg.

Utbyggnadsbudget
Utbyggnadsbudgeten för 2020 uppgår till 895 miljoner USD, vilket är en ökning med cirka en tredjedel jämfört med 2019 års nivå. Återkopplingsprojekten till Edvard Grieg, bestående av Solveig och Rolvsnes förlängda borrtest, kommer att se en ökad aktivitet jämfört med föregående år, och borrning kommer att påbörjas för det kompletterande borrprogrammet på Edvard Grieg.

Omkring 40 procent av 2020 års budgeterade utbyggnadsutgifter avser Johan Sverdrup, där Lundin Petroleum är partner (licensandel 20%). De återstående utgifterna avseende projektets första fas är främst hänförliga till ytterligare utbyggnadsborrningar. Projektets andra fas går in i ännu ett intensivt år med konstruktionsarbeten inför produktionsstarten som beräknas till det fjärde kvartalet 2022.

Cirka 35 procent av de budgeterade utbyggnadsutgifterna är hänförliga till Solveigprojektet (licensandel 65%) och Rolvsnes förlängda borrtest (licensandel 80%), för vilka Lundin Petroleum är operatör. Båda projekten genomförs tillsammans och kommer att byggas ut med återkopplingar längs havsbotten till Edvard Grieg. Arbetet med konstruktionen offshore kommer att påbörjas under 2020, vilket inkluderar installation av undervattensutrustning och rörledningar. Under året kommer de första utvärderingsborrningarna att påbörjas på Solveig och projektet fortlöper enligt plan för produktionsstart under det första kvartalet 2021.

2020 års program för Edvard Grieg (licensandel 65%) inkluderar genomförandet av den första av tre planerade kompletterande borrningar som beslutades under 2019, och utgifter avseende Utsirahöjdsområdets system för strömförsörjning från land.

De budgeterade utgifterna för Alvheimområdet, där Lundin Petroleum är partner, innefattar genomförandet av två kompletterande borrningar.

Prospekterings- och utvärderingsbudget
Prospekterings- och utvärderingsbudgeten för 2020 uppgår till 225 miljoner USD, och inkluderar tio borrningar, av vilka Lundin Petroleum är operatör för fem, med målsättning att nå 650 MMboe obekräftade nettoresurser.

Fyra prospekteringsborrningar planeras i södra Barents hav. Det kommer att genomföras två borrningar i Loppahöjdsområdet, nära Alta- och Gohtafyndigheterna, med målsättning att nå strukturerna Polmak i PL609 (licensandel 40%), och Bask i PL533B (licensandel 40%). Det kommer även att genomföras en borrning på strukturen Schenzhou i PL722 (licensandel 20%), i närheten av oljefyndigheten Wisting, samt på strukturen Spissa i PL960 (licensandel 20%).

Två borrningar är planerade i Norska havet, varav en utvärderingsborrning på gasfyndigheten Balderbrå som gjordes 2018 i PL894 (licensandel 10%) och uppskattas innehålla mellan 50 och 150 MMboe bruttoresurser, samt en prospekteringsborrning på strukturen Melstein i PL886 (licensandel 60%).

Fyra prospekteringsborrningar är planerade i norska Nordsjön. Två av dessa borrningar är belägna öster om Alvheimområdet, varav en på strukturen Iving i PL820S (licensandel 40%) och en på strukturen Hasselbaink i PL917 (licensandel 20%). En borrning är belägen på strukturen Merckx i PL981 (licensandel 60%) i det större Utsirahöjdsområdet, inom tillräckligt avstånd för en återkoppling till Edvard Grieg, och en på strukturen Dovregubben i PL976 (licensandel 50%) på Selehöjden, sydost om Utsirahöjden.

Återställningsutgifter
Budgeterade återställningsutgifter för 2020 uppgår till 50 miljoner USD och avser återställning av Brynhilds utbyggnadsborrningar, vilket representerar större delen av fältets sammanlagda återställningsutgifter. Återställning av anläggningarna längs havsbotten planeras under 2021.

Investeringar i projekt för förnybar energi
Investeringar i de båda projekten för förnybar energi, Leikanger Kraftverk och Metsälamminkangas vindkraftsprojekt, uppgår till 100 miljoner USD för 2020. Detta utgör cirka 8 procent av bolagets totala investeringsutgifter och tar i beaktande avsikten att avyttra 50 procent av den förvärvade 100-procentiga andelen i Metsälamminkangas-projektet.

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

 

Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019


Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019

16 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 31 oktober 2019. En redovisningsmässig vinst efter skatt på cirka 757 MUSD, hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, kommer att redovisas för det tredje kvartalet 2019. Prospekteringskostnader om cirka 14 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursförlust om cirka 272 MUSD kommer även att redovisas för det tredje kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 14 MUSD före skatt för det tredje kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 11 MUSD. Prospekteringskostnaderna avser främst den torra borrningen på strukturen Rumpetroll i PL869.

Valutakursförlust
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 272 MUSD för det tredje kvartalet 2019. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 7 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 4 procent under det tredje kvartalet 2019. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Redovisningsmässig vinst från avyttringen av en 2,6 procentig andel i Johan Sverdrup
Lundin Petroleum slutförde avyttringen av en 2,6 procentig andel i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup under det tredje kvartalet och kommer att redovisa en redovisningsmässig vinst efter skatt till följd av transaktionen om cirka 757 MUSD.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det tredje kvartalet 2019 uppgick överuttag till 2,3 Mboepd.

Publicering av rapport och audiocast den 31 oktober 2019
Lundin Petroleums rapport för det tredje kvartalet 2019 kommer att publiceras torsdagen den 31 oktober klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09:00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-10-31-q3

 

Verksamheten och finansiell uppdatering – Q2 2019

Downloads

Årsredovisning 2019

Verksamheten och finansiell uppdatering – Q2 2019

Verksamheten och finansiell uppdatering – Q1 2019