Finansiell uppdatering för det Q4 2019 och detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

Q4 financial update

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2019 och
detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

15 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det fjärde kvartalet 2019 fredagen den 31 januari 2020. Prospekteringskostnader om cirka 41 MUSD före skatt, återställningskostnader om cirka 19 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursvinst om cirka 106 MUSD kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 41 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 32 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra eller icke-kommersiella borrningarna på strukturerna Toutatis (PL896), Gladsheim (PL921) och Enniberg (PL917).

Återställningskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra återställningsutgifter om cirka 19 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Återställningskostnaderna avser en förväntad ökning av kostnader för att återställa fälten Brynhild och Gaupe.

Nettoskuld och valutakursvinst
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 4,0 miljarder USD per den 31 december 2019, vilket ger en tillgänglig likviditet om 1,0 miljard USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 106 MUSD för det fjärde kvartalet 2019. Såväl den norska kronan som Euron förstärktes gentemot US dollarn med cirka 3 procent under det fjärde kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick överruttag till 0,1 Mboepd, vilket kompenseras av ökade volymer i lager om 2,7 Mboepd till följd av att Johan Sverdrups rörledning har fyllts upp.

Rapport för det fjärde kvartalet 2019 och kapitalmarknadsdagen 2020
Lundin Petroleums rapport för det fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras fredagen den 31 januari klockan 07.30.

Lundin Petroleums ledning kommer att presentera det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet 2019 och hålla en presentation från kapitalmarknadsdagen via webbsändning den 31 januari klockan 11.00. Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk: https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

 

12 licenser tilldelade i den norska licensrundan

 12 licenser tilldelade i den norska licensrundan

12 licenser tilldelade i den norska licensrundan

14 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har tilldelats sammanlagt 12 prospekteringslicenser i 2019 års norska licensrunda (tilldelning av licenser i fördefinierade områden, APA)

Tilldelningen innefattar 7 licenser i Nordsjön, 2 licenser i Norska havet och 3 licenser i södra Barents hav. Lundin Norway kommer att vara operatör för 7 av de tilldelade licenserna.

Tilldelningen ökar innehavet inom bolagets sju kärnområden för prospektering och ökar antalet licenser bolaget har med 15 procent.

Licensandelarna beskrivs nedan och karta finns på nedan länk.

 

LicenserBlockLicensandelOmråde
PL1041Block 24/1230%Nordsjön
PL1051*Blocks 31/3, 32/1, 35/12, 36/1040%Nordsjön
PL1032*Blocks  2/7, 1040%Nordsjön
PL1045Block 25/415%Nordsjön
PL987B1Block 30/820%Nordsjön
PL917B1Block 25/1020%Nordsjön
PL1048*Blocks 30/1, 2, 34/1150%Nordsjön
PL1069*Blocks 6505/6,9, 6506/1,4,750%Norska havet
PL1057Blocks 6302/2,3, 6303/1, 2,3, 6402/11,12, 6403/10,11,1230%Norska havet
PL1082*Blocks 7225/6,8,9, 7226/4,5,6,7,8,9,11,12, 7227/4,5,7,850%Södra Barents hav
PL1083*Blocks 7228/2,3,5,6, 7229/1,2,3,4,5,6, 7230/1,2,3,4,5,6, 7231/4, 7329/10,11,12, 7330/10,11,1240%Södra Barents hav
PL609D1*Block 7120/240%Södra Barents hav

*Lundin Norway är operatör.
1 Avser en geografisk förlängning av licensområdet.

 

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad

13 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar bevisade och sannolika nettoreserver (2P reserver) om 693 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) samt bevisade, sannolika och möjliga nettoreserver (3P reserver) om 858 MMboe per den 31 december 2019. De betingade nettoresurserna enligt bästa estimat (betingade resurser) uppgick till 185 MMboe. Reserv-ersättningsgraden för 2P reserverna uppgick till 150 procent för 2019 och för sjätte året i rad ersätter Lundin Petroleum mer än vad som producerats under året.1

Per den 31 december 2019 har Lundin Petroleum 2P reserver om 693,3 MMboe och 3P reserver om 857,5 MMboe, vilket motsvarar en ökning med 52,1 MMboe respektive 73,4 MMboe, exklusive förvärvade och avyttrade tillgångar. 2,3

 

2P reserver3P reserver
Årets slut 2018 745,4900,9
– Avyttring av en licensandel om 2,6% i Johan Sverdrup-69,6-82,0
Årets slut 2018 justerat 675,9818,8
  – Producerat4-34,7-34,7
  + Uppdateringar+52,1+73,4
Årets slut 2019693,3857,5
Reserversättningsgrad5150%212%

 

Ökningen av reserverna beror på att resurser har uppgraderats till reserver till följd av att beslut har tagits för projekt hänförliga till den första fasen av Solveig, det förlängda borrtestet på Rolvsnes och återkopplingsprojekt på Edvard Grieg. Sammanlagt 93 procent av Lundin Petroleums 2P reserver utgörs av olja och majoriteten av dessa reserver befinner sig i producerande fält.

Produktionen från Edvard Griegfältet fortsätter att överträffa förväntningarna med ett inflöde av producerat vatten som sker betydligt långsammare än förväntat. Beslut om ett kompletterande borrprogram på Edvard Grieg medför att fältets nuvarande bästa estimat av slutliga utvinningsbara bruttoreserver per den 31 december 2019 ökar till 300 MMboe, vilket inkluderar ackumulerad produktion samt 2P reserver. Detta är en ökning med 60 procent sedan den ursprungliga utbyggnadsplanen. Reservökningen på Edvard Grieg, tillsammans med Solveigs första fas och det förlängda borrtestet på Rolvsnes, vilka kommer att producera genom Edvard Grieganläggningarna, medför att fältets platåproduktion minst kommer att upprätthållas fram till slutet av 2022 med nuvarande anläggningarnas tillgängliga kapacitet. Detta innebär en förlängning med fyra år jämfört med den ursprungliga utbyggnadsplanen för Edvard Grieg.

Produktionen på Johan Sverdrupfältet startade i oktober 2019 och har ökat snabbt från de åtta förborrade produktionsborrningarna till cirka 350 Mbopd, brutto. Detta utgör cirka 80 procent av den första fasens anläggningskapacitet om 440 Mbopd. Två nya produktionsborrningar kommer att behövas för att uppnå platåproduktion för den första fasen, vilket förväntas ske under sommaren 2020. Johan Sverdrup har i inledningsskedet uppvisat utmärkta resultat från reservoaren och produktiviteten från borrningarna är över förväntan. Erfarenhet från en längre tids produktion behövs för att kunna motivera en uppdatering av reservestimaten.

Per den 31 december 2019 har Lundin Petroleum betingade resurser om 185 MMboe, vilket motsvarar en minskning med 40 MMboe jämfört med årets slut 2018, vilket främst beror på att resurser har uppgraderats till reserver. Nya fyndigheter vid Jorvik och Tellus East, projektet för förbättrad utvinning på Edvard Grieg med alternering av vatten- och gasinjicering , samt förvärv av en 30-procentig licensandel i Rolvsnesfyndigheten har bidragit till en ökning.

Estimat för betingade resurser på Altafyndigheten har justerats ned efter utvärdering av den 3D-seismik (TopSeis) som samlats in i området och den omfattande mängd data och analyser från det förlängda borrtestet som genomfördes under 2018. En fristående utbyggnad av Alta och den närliggande Gothafyndigheten anses inte längre vara kommersiellt gångbar och en återkoppling längs havsbotten till Johan Castberg eller en annan framtida utbyggnad anses vara det mest lönsamma alternativet. Lundin Petroleum kommer att genomföra borrningar på flera större prospekt i Loppahöjdsområdet under 2020, vilka vid framgång skulle kunna förändra de kommersiella villkoren i detta område.

Reservestimaten har reviderats av ERCE, ett oberoende revisionsföretag för olje- och gasreserver. Reserverna har beräknats enligt 2018 Petroleum Resource Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Estimaten avseende de betingade resurserna för Edvard Grieg, Alvheimområdet, Johan Sverdrup, Solveig och Rolvsnes har reviderats av ERCE och för övriga tillgångar har estimaten baserats på bolagsledningens uppskattningar.

Nick Walker, COO för Lundin Petroleum, kommenterar:
”För sjätte året i rad ersätter vi mer reserver än vad vi har producerat, och detta samtidigt som vi under samma period fyrdubblat vår produktion, vilket är ett kvitto på kvalitén på våra tillgångar och vår organiska tillväxtstrategi. Under 2019 ökade vi våra reserver genom att ta tre projekt i Edvard Griegområdet från utvärderingsfasen till utbyggnad och därmed bidra med värdefulla fat som förlänger platåproduktionen på Edvard Grieg betydligt. Jag är övertygad om att vi kommer att se ytterligare reserv- och resursökningar när vi fortsätter att utveckla vår tillgångsportfölj och påbörjar ännu ett år med intensiv borraktivitet.”

1 Avser Lundin Petroleums tillgångar i Norge.
2 BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6 Mcf:1 bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som främst är tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.
3 Reserverna har beräknats med tillämpning av ERCES uppskattning av ett nominellt pris för Nordsjöolja (Brent) om 66 USD per fat för 2020, 68 för 2021, 70 för 2022, 72 för 2023, 74 för 2024, 75 för 2025, 77 för 2026, 78 för 2027, 80 för 2028, 81 för 2029 och med en ökning om 2 procent per år därefter.
4Reserver mäts i säljbara kvantiteter (säljbar olja, flytande naturgas och torr gas konverterat till oljeekvivalenter) och kan skilja sig gentemot produktionsvolymerna i bolagets rapportering som anges enligt värdet beräknat vid borrhuvudet (olja och gas omräknat till oljeekvivalenter).
5 Reserversättningsgraden definieras i enlighet med industristandard som reservökningen i förhållande till årets produktion, exklusive avyttringar och förvärv.

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018

The fourth quarterly instalment of the dividend for 2018

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,47 SEK per aktie

27 december 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att uppgå till 3,47 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 986 miljoner SEK, motsvarande cirka 105 miljoner USD. Den förväntade utbetalningsdagen för den fjärde kvartalsvisa utbetalningen är den 9 januari 2020.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningenAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
3,47986 miljoner2 januari 20203 januari 20209 januari 2020

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av Lundin Petroleum den 30 januari 2019, beslutade årsstämman den 29 mars 2019 om en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på valutakursen för USD till SEK som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,3808.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

1 Det uppskattade totala utdelningsbeloppet som meddelats tidigare har minskat på grund av att Lundin Petroleum slutförde inlösenförfarandet av 16 procent av de utestående aktierna i augusti 2019.

 

Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019

Lundin Petroleum audiocast - Q3 report 2019 presentation

Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019 presentation

31 oktober 2019

Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning
 


Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

31 oktober 2019

· Produktionen översteg prognosintervallets medianvärde och uppgick till 79,2 Mboepd för de första nio månaderna och 82,7 Mboepd för det tredje kvartalet
· Produktionen från den första fasen av Johan Sverdrup uppgår i slutet av oktober 2019 till över 200 Mboepd, brutto efter produktionsstart den 5 oktober, vilket skedde före tidsplan och under budget
· Den tidiga produktionsstarten på Johan Sverdrup och fortsatta utmärkta resultat från Edvard Griegfältet innebär att produktionsprognosen för 2019 höjts till mellan 90 och 95 Mboepd från det tidigare intervallet om mellan 75 och 95 Mboepd
· Starka finansiella resultat för rapporteringsperioden och det tredje kvartalet
· Transaktionen med Equinor avseende försäljning av 2,6 procent av Johan Sverdrup och inlösen av 16 procent av aktierna slutfördes i augusti 2019
· Planen att fullt ut elektrifiera Edvard Griegfältet som en del i utbyggnaden av Utsirahöjdområdets kraftnät är klar, vilket kommer att öka produktionskapaciteten ytterligare, och fortsätta den positiva trend att nå under 1 kg CO2 per boe för Johan Sverdrup och Edvard Griegfältet

 

Financial summary1 Jan 2019-
30 sep 2019
9 månader
1 jul 2019-
30 sep 2019
3 månader
1 jan 2018-
30 sep 2018
9 månader
1  jul 2018-
30 sep 2018
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
Produktion in Mboepd79,282,780,878,281,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 199,01 215,01988,5604,62 640,7
Operativt kassaflöde i MUSD11 158,9380,01 412,8434,41 864,1
EBITDA i MUSD11 222,9411,31 451,8476,81 932,5
Fritt kassaflöde i MUSD1 117,9950,5489,7228,7663,0
Periodens resultat i MUSD669,6519,9323,956,7225,7
Justerat resultat i MUSD173,845,4220,175,1295,3
Resultat per aktie i USD2,051,720,960,170,67
Justerat resultat per aktie i USD0,530,150,650,220,87
Nettoskuld i MUSD4 054,94 054,93 569,93 569,93 398,2
1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av 2,6 procent licensandel i Johan Sverdrup-projektet.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna presentera ännu ett kvartal med starka operationella och finansiella resultat. Bolagets produktion uppgår för närvarande till över 120 Mboepd och som ett resultat av de fortsatt starka produktionsresultaten på Edvard Grieg, den tidiga produktionsstarten och snabbare produktionsökningen från de förborrade produktionsborrningarna på Johan Sverdrup höjer vi produktionsprognosen för helåret till mellan 90 och 95 Mboepd.

”Produktionsstarten för den första fasen av Johan Sverdrup var en verklig höjdpunkt för oss och är ett projekt i absoluta världsklass. Produktionen startade redan den 5 oktober 2019, vilket var före tidsplan och till en kostnad som var långt under budget. Sedan dess har produktionen ökat snabbt och överträffat våra förväntningar i och med att de åtta förborrade produktionsborrningarna succesivt tagits i bruk. I slutet av oktober 2019 producerade fältet över 200 Mboepd brutto, från fem borrningar och vi förväntar oss att samtliga åtta borrningar kommer att tas i produktion under november 2019. Nu återstår det att genomföra två till fyra nya borrningar för att nå platåproduktion om 440 Mbopd för den första fasen, vilket förväntas ske under sommaren 2020.

”Våra övriga producerande tillgångar fortsätter att uppvisa fina resultat med industriledande, låga verksamhetskostnader och en produktion i linje med prognosen för hela året. Edvard Grieg fortsätter att överträffa förväntningarna med en driftseffektivitet och produktion som överstiger förväntningarna. När nu beslut har tagits om ett kompletterande borrprogram förväntar jag mig att bevisade och sannolika bruttoreserver kommer att öka till över 300 MMboe under 2020, jämfört med den ursprungliga uppskattningen i utbyggnadsplanen om 186 MMboe. Detta är en fantastisk bekräftelse på kvaliteten av detta fält.

”Ett viktigt framsteg att nämna är att vi nu har fattat beslut om att som en del i utbyggnaden av kraftnätet på Utsirahöjdsområdet, som utvecklas tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup, även elektrifiera Edvard Grieganläggningen fullt ut. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläpp och en koldioxidintensitet på mindre än 1 kg CO2 per fat för våra två nyckeltillgångar, Edvard Grieg och Johan Sverdrup. Denna låga nivå är mer än 20 gånger under världsgenomsnittet och en av de lägsta nivåerna för någon operatör offshore. Projektet är i linje med den strategi för hållbar energi som styrelsen beslutat att införa och som kommer att förse bolaget med en tydlig plan för att förbli en av de mest effektiva operatörerna offshore när det gäller såväl låg koldioxidintensitet per fat som ökad produktionseffektivitet. Vårt mål är att fortsätta minska vår klimatpåverkan och öka vår produktionseffektivitet genom nya investeringar och innovativa metoder. Mot bakgrund av detta har vi investerat i ett vattenkraftsprojekt i Norge för att klimatkompensera bolagets nettoandel av strömförsörjning från land som inte utgörs av förnybar energi, vilket är i linje med vår strategi för hållbar energi.

”Om vi ser till vad som återstår av året kommer vi att gå in i en intensiv period med ökande produktion från Johan Sverdrup, arbete med utbyggnaden av Solveig och den andra fasen av Johan Sverdrup som fortlöper enligt plan. Det kommer också att bli ännu en intensiv period av prospektering med fokus på den norra delen av Utsirahöjden och det norra Norska havet med målsättning att nå 130 MMboe obekräftade nettoresurser. Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter och vi planerar för ett betydande prospekteringsprogram under 2020. Det är nu det 17:e kvartalet i rad som våra produktionsresultat överträffar eller är i linje med förväntningarna och jag ser fram emot att kunna uppdatera våra aktieägare, i januari 2020, om vår utveckling för hela 2019.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning

Plan för att driva Edvard Griegplattformen med ström från land färdigställd

Edvard Grieg Power from Shore

Plan för att driva Edvard Griegplattformen med ström från land färdigställd

28 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) och partners har färdigställt planen för att fullt ut elektrifiera Edvard Griegplattformen, där Lundin Norway är operatör. Elektrifieringen kommer att ske som en del i utbyggnaden av Utsirahöjdsområdets kraftnät som utvecklas i samband med den andra fasen av Johan Sverdrup-projektet.

Utbyggnaden av kraftnätet i Utsirahöjdsområdet, som kommer att tas i bruk från och med 2022, kommer att förse fälten Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Gina Krog och Sleipner med ström från land. Projektet att försörja Edvard Grieg med ström från land innebär att det befintliga gasturbinbaserade systemet på plattformen avvecklas. System för att tillhandahålla processvärme och en strömkabel från Johan Sverdrup till Edvard Grieg kommer att installeras. Nettoinvesteringen för Lundin Norway kommer att uppgå till cirka 500 MUSD för att förse Edvard Grieg och Johan Sverdrup med ström från land, och ungefär hälften av investeringen är redan gjord.

Projektet kommer att leda till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp från Edvard Griegområdet, cirka 3,6 miljoner ton från 2022 fram tills dess att fältet slutar att producera. Detta kommer att leda till koldioxidutsläpp understigande 1 kg CO2 per fat för området, vilket är cirka 20 gånger lägre än världsgenomsnittet. Dessutom kommer projektet att medföra minskade verksamhetskostnader och koldioxidskatter samt en ökad produktionseffektivitet. Detta kompenseras delvis av inköp av el från kraftnätet, vilket till största delen består av förnybar energi. Projektet kommer att leda till en förbättrad ekonomisk avkastning från Edvard Griegområdet och en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp.

Lundin Norway är operatör för Edvard Griegplattformen med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV Norge med 20 procent och Wintershall DEA med 15 procent.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Strömförsörjningen till Edvard Grieg från land, som en del av kraftnätsutbyggnaden i Utsirahöjdsområdet, kommer inte enbart att leda till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp för området, understigande 1 kg CO2 per fat. Den kommer även göra det möjligt för oss att ytterligare optimera värdet på våra tillgångar genom ökad produktionseffektivitet, minskade verksamhetskostnader och lägre koldioxidskatt. Därmed kommer koldioxidutsläppen från Edvard Griegfältet att minska med 200 000 ton per år från 2022, vilket är en minskning utöver de koldioxidutsläpp som redan sparas in genom strömförsörjningen från land på Johan Sverdrup. Projektet att elektrifiera Edvard Grieg innebär att bolagets två nyckeltillgångar försörjs med ström från land, till största delen bestående av förnybar energi, vilket befäster Lundin Petroleums position som världsledande när det gäller att producera olja med en låg koldioxidintensitet.”

 

Lundin Petroleums AB:s valberedning

amg-2019-nom-com

Lundin Petroleums AB:s valberedning

16 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2020 som äger rum den 31 mars 2020 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

• Filippa Gerstädt (Nordea Fonder)
• Aksel Azrac (Nemesia S.à.r.l.)
• Ian H. Lundin (Styrelseordförande i Lundin Petroleum)

Vid valberedningens första möte valdes Aksel Azrac till ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2020 avseende:

• Val av ordförande för årsstämman 2020
• Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
• Val av styrelseordförande
• Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
• Val av revisor samt arvode till revisorn
• Valberedningsprocess inför årsstämman 2021, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2020

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Aksel Azrac på nomcom@lundin-petroleum.com, senast den 20 december 2019.

 

Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019


Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019

16 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 31 oktober 2019. En redovisningsmässig vinst efter skatt på cirka 757 MUSD, hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, kommer att redovisas för det tredje kvartalet 2019. Prospekteringskostnader om cirka 14 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursförlust om cirka 272 MUSD kommer även att redovisas för det tredje kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 14 MUSD före skatt för det tredje kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 11 MUSD. Prospekteringskostnaderna avser främst den torra borrningen på strukturen Rumpetroll i PL869.

Valutakursförlust
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 272 MUSD för det tredje kvartalet 2019. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 7 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 4 procent under det tredje kvartalet 2019. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Redovisningsmässig vinst från avyttringen av en 2,6 procentig andel i Johan Sverdrup
Lundin Petroleum slutförde avyttringen av en 2,6 procentig andel i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup under det tredje kvartalet och kommer att redovisa en redovisningsmässig vinst efter skatt till följd av transaktionen om cirka 757 MUSD.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det tredje kvartalet 2019 uppgick överuttag till 2,3 Mboepd.

Publicering av rapport och audiocast den 31 oktober 2019
Lundin Petroleums rapport för det tredje kvartalet 2019 kommer att publiceras torsdagen den 31 oktober klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09:00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-10-31-q3