Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

30 april 2020

·Starka produktionsresultat om 152,4 Mboepd översteg prognosens medianvärde för kvartalet
·Höjd produktionsprognos för helåret till 160 – 170 Mboepd från 145 – 165 Mboepd
·Höjd platåproduktionsnivå och snabb produktionsökning på Johan Sverdrup – platåproduktion för den första fasen om 470 Mbopd uppnåddes i april 2020
·Sänkt prognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per boe, från 3,40 USD per boe
·Kostnadsbesparingar motsvarande över 300 MUSD för 2020 har införts
·Starkt fritt kassaflöde om över 400 MUSD, nettoskuld minskad till 3 694 MUSD och stärkt likviditet till följd av en ytterligare kreditfacilitet om 340 MUSD
·Skyndsamma och koordinerade åtgärder för att mildra eventuella effekter från coronaviruset har införts och detta utan produktionsstörningar
·Utdelning om 1,00 USD per aktie (cirka 284 MUSD) för räkenskapsåret 2019 godkändes av årsstämman 2020
·Årsstämman 2020 fattade beslut om att byta namn på bolaget till Lundin Energy

 

Finansiella resultat1 jan 2020-
31 mar 2020
3 månader
1 jan 2019-
31 mar 2019
3 månader
1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
Produktion i Mboepd152,478,893,3
Intäkter och övriga intäkter i MUSD695,2484,12 948,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD
Per aktie i USD1
638,3
2,25
345,8
1,02
1 378,2
4,36
EBITDA i MUSD1
Per aktie i USD1
581,1
2,05
399,7
1,18
1 918,4
6,07
Fritt kassaflöde i MUSD
Per aktie i USD
406,7
1,43
95,8
0,28
1 271,7
4.03
Periodens resultat i MUSD
Per aktie i USD
-310,6
-1,09
53,5
0,16
824,9
2.61
Justerat resultat i MUSD
Per aktie i USD
66,0
0,23
58,9
0,17
252,7
0,80
Nettoskuld i MUSD3 694,23 303,74 006,7

1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under 2019.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:

”Det gläder mig att, för det första kvartalet 2020, kunna rapportera ytterligare en period med starka operativa och finansiella resultat i hela verksamheten men jag konstaterar samtidigt att situationen som vi har kunnat bevittnat sedan i februari, både inom vår industri och utifrån ett globalt makroperspektiv, saknar motstycke. Coronakrisen med dess ekonomiska konsekvenser och den senaste tidens oljeprisfall har lett till ett exceptionellt utmanande marknadsläge.

För att möta de potentiella risker som coronaviruset medför för vår verksamhet, har vi koncentrerat vårt arbete på att minimera risken för coronasmitta och säkerställa medarbetares och underleverantörers hälsa och det har hittills inte lett till några produktionsstörningar. Ett viktigt beslut har varit att minska bemanningen offshore till den lägsta nivå som krävs för att fortsätta producera och utföra de viktigaste projektaktiviteterna. Jag är glad att kunna konstatera att vi inte har behövt justera vår ökande produktionsprognos tack vare den operativa flexibilitet som finns inom verksamheten.

Det är i tider som dessa som det blir tydligare än någonsin att våra högkvalitativa tillgångar, som produceras till låg kostnad och med låg koldioxidintensitet, kan stå emot låga oljepriser. Det är definitivt vad som kommer att göra skillnad när det gäller vår förmåga att rida ut stormen. Efter nedgången på oljemarknaden har bolaget vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att vi bibehåller vår finansiella styrka och flexibilitet. Senareläggning och minskning av utgifter har beslutats om 300 MUSD, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med ursprunglig investeringsprognos som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen. Ytterligare alternativ finns för att reducera eller senarelägga utgifter om det nuvarande marknadsläget med låga oljepriser skulle bli ihållande och vi sänker även vår helårsprognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per boe, från 3,40 USD per boe.

Den operativa framgång som sticker ut i början av 2020 är resultaten från Johan Sverdrup. Den snabba produktionsökningen har tillsammans med den högre produktionskapacitet som etablerats inneburit att platåproduktionen för den första fasen ökar från 440 Mbopd till 470 Mbopd, brutto och att platåproduktionen för hela fältet ökar till 690 Mbopd, vilket var 7 procent högre än den ursprungliga produktionsprognosen och två månader före tidsplan. Dessutom har både Edvard Grieg och Alvheim återigen levererat över förväntan under kvartalet, med en produktionseffektivitet på respektive 99 procent och 98 procent.

Samtidigt som slutet av kvartalet präglades av stor osäkerhet på marknaderna, har vi levererat starka finansiella resultat med ett fritt kassaflöde som överstiger 400 MUSD och en nettoskuld om 3 694 MUSD. Vår nyligen inrättade kreditfacilitet om 340 MUSD, kostnadsbesparingar och minskad utdelning har fram till dags dato förbättrat vår likviditetsposition före skatt med över 780 MUSD.

Vi kommer att fortsätta att hålla en mycket strikt budgetdisciplin i hela bolaget när vi går in i det andra kvartalet. Det gör vi för att bibehålla vår likviditetsposition och för att ge oss finansiell flexibilitet om möjligheter skulle dyka upp som vi skulle kunna dra fördel av. Jag är övertygad om att vi är bland de som är bäst positionerade för att navigera i det rådande marknadsläget.”

Audiocast presentation
Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast torsdagen den 30 april kl. 09.00.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:
Sverige    +46 8 56642651
Storbritannien    +44 3333000804
USA    +1 6319131422
Norge    +47 23500243

Pinkod 58812582

Link : https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

 

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

Update on Q1 2020 financial results and audiocast details for 30 April 2020

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

15 april 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det första kvartalet 2020 torsdagen den 30 april 2020. Prospekteringskostnader om cirka 28 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 359 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2020. Dessutom har Lundin Energy säkrat ytterligare låneåtagande uppgående till 340 MUSD.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och om en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar, kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 28 MUSD före skatt för det första kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 22 MUSD. Dessa kostnader avser främst utvärdering av Balderbråfyndigheten samt övriga prospekteringskostnader hänförliga till PL894, prospekteringsborrningen i Hasselbaink (PL917) samt återlämnade licenser.

Valutakursförlust
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 359 MUSD för det första kvartalet 2020. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 20 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet 2020. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det första kvartalet 2020 uppgick överuttag till 0,7 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det första kvartalet 2020 till 55,9 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 55,2 MUSD. Denna tredjepartsförsäljning resulterade i en vinst om 0,7 MUSD för det första kvartalet 2020.

Ytterligare låneåtagande om 340 MUSD
Lundin Energy har, i det nu rådande läget av instabilitet på oljemarknaden, vidtagit försiktighetsåtgärder genom att säkra ett ytterligare låneåtagande om 340 MUSD genom en osäkrad kreditfacilitet med fem banker. Den juridiska dokumentation som kreditfaciliteten är föremål för förväntas bli färdig inom de närmaste veckorna. Denna nya facilitet kommer att förse bolaget med ytterligare finansiell flexibilitet och tillkommer utöver den befintliga reservbaserade kreditfaciliteten om 5 000 MUSD och den kreditfacilitet om 160 MUSD som avser investeringar i förnybar energi. Den kommer även att kompensera för effekten av att den reservbaserade kreditfacilitetens återbetalningsplan startar under det andra kvartalet 2020. Återbetalningsplanen innebär att den reservbaserade kreditfaciliteten, per den 1 januari 2021, kommer att ha minskat från 5 000 MUSD till 4 000 MUSD. Bolagets nettoskuld uppgick den 31 mars 2020 till 3 694 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 30 april 2020
Lundin Energys rapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras torsdagen den 30 april klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

 

Länk: https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Lundin Energy: Transformerar hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt (video)

Lundin Energy: Transformerar hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt (video)

Lundin Energy: Transformerar hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt (video)

31 mars 2020

På samma sätt som olja har transformerat det moderna samhället, transformerar vi hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt. Vår namnbyte till Lundin Energy återspeglar bättre vår roll som en ledande leverantör av olja och gas i den framtida energimixen och vår ambition att bli klimatneutrala. Se hur vi kommer att uppnå detta i bolagets video.

 

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 20200

31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) hölls idag tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm. Bland de beslut som fattades, godkände årsstämman ändringen av bolagets bolagsordning, innebärandes att företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019 fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att en utdelning om 1,00 USD per aktie skall utgå för räkenskapsåret 2019, att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar. Före varje utbetalningstillfälle, kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

I tabellen nedan redovisas viktiga datum för utdelningen.

Datum för
valutaomvandling
Första handelsdag
utan rätt till utdelning
AvstämningsdagFörväntad
utbetalningsdag
27 mars 20201 april 20202 april 20207 april 2020
29 juni 20202 juli 20203 juli 20208 juli 2020
28 september 20201 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
23 december 202030 December 20204 January 20218 januari 2021

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 62 000 USD till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören i sin roll som styrelseledamot), (ii) årligt arvode om 130 000 USD till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 14 700 USD till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden) och (iv) årligt arvode om 20 300 USD till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 193 200 USD.

Till styrelseledamöter omvaldes Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Torstein Sanness, Alex Schneiter, Jakob Thomasen och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2021.

Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB valdes som ny revisor för bolaget för en period fram till årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

 • att godkänna bolagets ersättningspolicy 2020 för bolagsledningen, som innehåller fyra huvudkomponenter för ersättning: a) grundlön; b) årlig rörlig ersättning; c) långsiktigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan (LTIP)); och d) övriga förmåner, samt som omfattar ersättning till styrelseledamöter för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget,
 • att godkänna LTIP 2020 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner, som ger deltagarna möjligheten att erhålla aktier i Lundin Petroleum under förutsättning av oavbruten anställning och att prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod. Prestationsvillkoret är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad utdelning (Total Shareholder Return) avseende Lundin Petroleumaktien jämfört med Total Shareholder Return för en grupp referensbolag. Det totala antalet prestationsaktier under LTIP 2020 på dagen för tilldelning får inte överstiga 560 000 och den maximala kostnaden för tilldelningar under LTIP 2020, exklusive kostnader relaterade till leverans av prestationsaktier, uppgår till cirka 9,7 MUSD (cirka 94,2 MSEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. Den sammanlagda kostnaden för LTIP 2020 baseras på en aktiekurs för Lundin Petroleumaktien per februari 2020 om 274 SEK,
 • att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till deltagarna i 2017, 2018 och 2019 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor.
 • att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till deltagarna i 2020 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor,
 • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar,
 • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget, samt
 • att godkänna ändring av bolagets bolagsordning, vilket innebär att företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB, samt vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade även att anta en reviderad valberedningsprocess.

Årsstämman avslog de två aktieägarförslagen som behandlades på begäran från en minoritetsaktieägare.

 

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

30 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den första fasen av Johan Sverdrup förväntas nå platåproduktion i början av maj 2020, vilket är mer än två månader tidigare än förväntat. Tack vare en ökad processkapacitet, kommer dessutom platåproduktionsnivån för den första fasen att öka från 440 tusen fat per dag (Mbopd) till 470 Mbopd. Som ett resultat av detta ökar platåproduktionsnivån för hela fältet till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion.

Johan Sverdrups platåproduktion för den första fasen om 440 Mbopd förväntades tidigare uppnås under sommaren 2020, från 10 borrningar. Den 30 mars 2020 producerade fältet 430 Mbopd från nio borrningar, och när den tionde borrningen tas i produktion förväntas platåproduktionsnivån att uppgå till 470 Mbopd, vilket förväntas uppnås i början av maj. Som ett resultat av detta höjs prognosen för hela fältets platåproduktion till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

I oktober 2019 startade produktionen för Johan Sverdrupfältets första fas, mer än två månader tidigare än ursprunglig prognos och 40 miljarder NOK, brutto under ursprunglig budget. Oljepriset för break-even för full fältutbyggnad ligger på under 20 USD per fat, verksamhetskostnader ligger på under 2 USD per fat och koldioxidintensiteten i produktionen kommer att understiga 1 kg CO2 per fat. Johan Sverdrupfältets reserver uppskattas till mellan 2,2 och 3,2 miljarder fat oljeekvivalenter, och projektets partners har som målsättning att uppnå en utvinningsgrad om över 70%.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterar:
”Johan Sverdrupfältet har än en gång överträffat förväntningarna och det gläder mig både att platåproduktionen uppnås tidigare än förväntat, och att vi kan öka den första fasens produktionskapacitet till 470 Mbopd, och till en produktionskapacitet om 690 Mbopd för full fältutbyggnad. Detta är ett fantastiskt kvitto på en lyckad kombination av den höga kvalitén på undervattensmiljön, plattformarna och de team som arbetat med fältets utbyggnad och produktionsstart. Med denna produktionsökning på Johan Sverdrup, kommer vi att höja vår produktionsprognos för 2020 i samband med publiceringen av det första kvartalets resultat den 30 april 2020.

Johan Sverdrup är ett av världens mest kostnadseffektiva och högklassiga fält, med verksamhetskostnader under 2 USD per fat, som i dessa tider av osäkerhet på oljemarknaden ger oss ett robust kassaflöde och stabilitet till vår verksamhet.”

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

27 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) meddelar att den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 707 miljoner SEK, motsvarande cirka 71 miljoner USD. Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2020 års årsstämma som kommer att hållas den 31 mars 2020.

Information om den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(miljoner SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
2,497071 april 20202 april 20207 april 2020

Styrelsen har till 2020 års årsstämma föreslagit en reviderad utdelning för 2019 om 1,00 USD per aktie, motsvarande 284 miljoner USD (avrundat), att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie, motsvarande 71 miljoner USD (avrundat).

I enlighet med förslaget ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,9572.

Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2020 års årsstämma. Det reviderade utdelningsförslaget finns tillgängligt på www.lundin-petroleum.com.

 

Vd:s brev till aktieägarna

Vd:s brev till aktieägarna

Vd:s brev till aktieägarna

23 mars 2020

Med anledning av de aktuella marknadsförhållandena har Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) skrivit ett öppet brev till aktieägarna. Han beskriver där de åtgärder som vidtagits för att mildra den effekt covid 19 pandemin kan komma att få på verksamheten och hur bolagets strategi och affärsmodell har förmåga att stå emot låga råvarupriser.

Brevet i sin helhet finns att läsa på bolagets hemsida och nås via denna länk:
https://www.lundin-energy.com/sv/investerare/brev-till-aktieagarna/

Sammanfattning

Bolaget står fortsatt väl rustat emot låga oljepriser:

 • För att uppnå neutralt fritt kassaflöde, före återbetalning av lån och utdelningar för de kommande sju åren, uppgår det genomsnittliga break-even priset på olja till cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter¹ (boe). Detta är möjligt tack vare våra producerande fält i världsklass och branschledande låga verksamhetskostnader (långsiktig prognos om mellan 3,2 och 4,2 USD per boe). De återstående investeringar som behövs för att kunna producera alla våra resterande bevisade och sannolika reserver uppgår till mindre än 3 USD per fat.

Åtgärder som skyndsamt vidtagits i produktionsverksamheten för att mildra eventuella effekter av covid-19 pandemin:

 • Vi deltar i en koordinerad branschinsats som fokuserar på att minimera risken för att personal som infekterats med coronaviruset reser offshore. Vid misstanke om infektion offshore, införs åtgärder för skyndsam isolering och omedelbar transport till land. Norska myndigheter har även infört exceptionella åtgärder, för att hantera situationen.
 • För att minimera risken i vår produktionsverksamhet, minskar vi vår bemanning offshore och bibehåller endast den lägsta aktivitetsnivå som krävs för att kunna fortsätta producera, utföra underhåll och planera för de förutsedda och viktigaste aktiviteterna på plattformarna.
 • Samtidigt som det kompletterande borrprogrammet kommer att fortsätta, kommer bemanningen på Edvard Grieg att hållas till lägsta nödvändiga nivå. Installationen av undervattensutrustningen på Solveig/Rolvsnes har påbörjats och förväntad produktionsstart under 2021 kvarstår. Om en förskjutning av projekten inom Edvard Griegområdet skulle bli aktuell, kommer det inte att påverka vår produktionsprognos för 2021 då vi har överskott i produktionskapaciteten på Edvard Griegfältet. På Alvheim och Johan Sverdrup införs liknande åtgärder för att upprätthålla centrala aktiviteter och omorganisera schemaläggningen av aktiviteter.

Möjligheter som identifierats för att stödja kassaflöde och likviditetsposition på kort sikt:

 • Kostnadsbesparingar om cirka 170 miljoner USD (inklusive administrationskostnader) genomförs redan under 2020. Arbete med att identifiera andra åtgärder för att ytterligare stärka vår likviditetsposition pågår, såsom att skjuta upp projekt som vi ännu inte har åtagit oss att genomföra.
 • Låga verksamhetskostnader som innebär att verksamheten genererar fritt kassaflöde även vid ett lägre oljepris, och vår nuvarande reservbaserade kreditfacilitet om 5,0 miljarder USD, ger bolaget en god likviditet för att kunna finansiera de projekt vi åtagit oss att genomföra. Den reservbaserade kreditfaciliteten utnyttjas idag till cirka 3,8 miljarder USD.
 • Styrelsen meddelade den 23 mars 2020 att man justerar sitt utdelningsförslag från 1,80 USD per aktie, till 1,0 USD per aktie för att bibehålla finansiell försiktighet och ge oss ytterligare flexibilitet avseende likviditet i detta utmanande marknadsläge. Detta kommer att stärka vår balansräkning ytterligare och ge oss en större flexibilitet i vår kapitalhantering.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterade:
”Även om vi förblir vaksamma och förbereder för många olika eventualiteter, är vår strategi i stort sett oförändrad och vi står fast vid vår avsikt att leverera 2020-års arbetsprogram som presenterades vid vår kapitalmarknadsdag i januari 2020, men skjuter upp de projekt vi ännu inte åtagit oss att genomföra. Vi kommer att hålla en mycket strikt budgetdisciplin inom verksamheten, för att bibehålla vår likviditetsposition, och ytterligare minska och senarelägga investeringar utan att påverka våra affärsplaner. Även om vårt utdelningsförslag nu har reviderats, kommer vår förmåga att ge en hållbar kontantutdelning till våra aktieägare även fortsättningsvis att vara beroende av vår fria kassaflödesgenerering, skuldsättningsnivå och de makroekonomiska framtidsutsikterna på medel- och lång sikt. Sammantaget är jag mycket nöjd med hur vår organisation har hanterat utmaningarna i dessa tider och vårt team är fokuserat på att snabbt anpassa sig till denna föränderliga miljö.”

¹ Baserad på 2P profil

 

Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman

Amendment to proposed 2019 dividend and further update on AGM planning

Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman

23 mars 2020

För att upprätthålla finansiell försiktighet och skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditet under rådande marknadsförhållanden meddelar styrelsen för Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) en justering av utdelningsförslaget till årsstämman 2020, ned till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie vilket publicerades den 27 februari 2020 i kallelsen till årsstämman. Bolaget vill även informera aktieägarna om att på grund av det förvärrade läget avseende covid-19 pandemin, kommer ingen styrelseledamot eller medlem av bolagsledningen att delta personligen på årsstämman, utan istället kommer styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen att delta live via en videolänk.

Reviderat utdelningsförslag för 2019
Lundin Petroleum har en av de lägsta verksamhetskostnaderna inom offshore-industrin, och uppnår ett neutralt kassaflöde för de kommande sju åren vid cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter (boe), vilket gör att bolaget kan stå emot cykliska råvarupriser. Med anledning av den senaste tidens fallande oljepris i kombination med en tydlig försämring av den makroekonomiska miljön, har styrelsen emellertid beslutat att som en försiktighetsåtgärd, i syfte att skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditeten, justera sitt utdelningsförslag till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie (motsvarande 511 MUSD), vilket aktieägarna kommer att rösta om på årsstämman den 31 mars 2020. Det reviderade utdelningsförslaget i sin helhet tillsammans med styrelsens uttalande finns tillgängligt på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

Detaljerad information avseende det reviderade utdelningsförslaget för 2019 att utbetalas i fyra kvartalsvisa delbetalningar under 2020 och 2021
Styrelsen kommer till årsstämman 2020 att föreslå en utdelning om 1,0 USD per aktie, motsvarande 284 MUSD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie, motsvarande 71 MUSD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Information om den föreslagna utdelningen:

Förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningFörväntad avstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
1 april 20202 april 20207 april 2020
2 juli 20203 juli 20208 juli 2020
1 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
30 december 20204 januari 20218 januari 2021

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2019 års utdelning har satts till 5,188 miljarder SEK (d.v.s. 1,297 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK.

Uppdatering avseende försiktighetsåtgärder vid årsstämman
Årsstämman kommer att hållas den 31 mars 2020, kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

På grund av den förvärrade situationen med covid-19 pandemin och restriktioner med anledning av denna, har bolaget beslutat att som en försiktighetsåtgärd begränsa personlig närvaro till ett minimum, vilket innebär att styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen istället kommer att delta live via en videolänk. Övriga försiktighetsåtgärder som meddelades den 13 mars 2020 kvarstår, och består av följande:

 • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande
 • För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se. Bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt
 • Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt
 • Det kommer inte att förekomma någon utställning eller något informellt engagemang med representanter för Lundin Petroleum
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman
 • Stämman kommer i sin helhet att hållas på svenska och inga översättningstjänster kommer att tillhandahållas
 • Deltagare, som ändå vill delta personligen, kan vid ingången uppmanas att genomgå en hälsokontroll och kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare
 • Under alla omständigheter kommer endast registrerade aktieägare (inklusive fullmaktshavare och rådgivare) som på ett korrekt sätt anmält sitt deltagande till bolaget, tillåtas att delta på stämman, vilket innebär att årsstämman kommer att besluta om att externa gäster, inklusive media och andra intressenter, inte kommer tillåtas att delta.

 

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

20 mars 2020

Som meddelats den 31 januari 2020, slutförde Lundin Petroleum en transaktion med OX2 AB (OX2) om att förvärva en 100-procentig andel i MLK vindkraftsprojekt, total investering om sammanlagt 200 MUSD, vilket kommer att producera omkring 400 GWh årligen, brutto från 24 landbaserade vindturbiner, när det tas i drift under 2022. Sval har förvärvat 50 procent av MLK motsvarande ett värde om 100 MUSD, vilket inkluderar förvärvskostnad och framtida investeringsutgifter, och till motsvarande villkor som Lundin Petroleum förvärvade projektet från OX2.