Investeringsbudget för 2017 och uppdatering av reserver och betingade resurser

Investeringsbudget för 2017 och uppdatering av reserver och betingade resurser

19 januari 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har beslutat om en investeringsbudget för 2017 för utbyggnad, utvärdering och prospektering som uppgår till 1,3 miljarder USD. Lundin Petroleum meddelar också att de bevisade och sannolika nettoreserverna (reserver) är 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) och de betingade resurserna enligt bästa estimat (betingade resurser) är 267 MMboe, per den 31 december 2016.

Reserver och betingade resurser
Lundin Petroleums reserver är 743,5 MMboe 1, 2,  per den 31 december 2016, vilket är en ökning med 55,3 MMboe, exklusive förvärvade reserver. Den genomsnittliga produktionen för 2016 var 72 600 fat oljeekvivalenter per dag, vilket är i linje med mittpunkten i den uppdaterade produktionsprognosen för 2016.

Slutet 2015
– Produktion
– Avyttring / + Förvärv
+ Uppdateringar
Slutet 2016Reserversättningsgrad 3
685,3
-26,6
+29,5
+55,3
743,5208%

Ökningen av reserverna vid årets slut 2016 är främst hänförlig till Lundin Petroleums två största tillgångar, fälten Edvard Grieg och Johan Sverdrup, som båda är belägna på Utsirahöjden i norska Nordsjön. Reserverna i Edvard Grieg har ökat till följd av att resultaten från genomförda borrningar indikerar större mängder olja i den västra delen av fältet än vad som tidigare uppskattats. Lundin Petroleum planerar att genomföra en utvärderingsborrning i den här delen av fältet under första halvåret 2017. Reserverna i Johan Sverdrupfältet har ökat till följd av en bättre förståelse av reservoaren, i synnerhet vatteninjiceringskapaciteten, efter att ytterligare prover samlats in och utvärderats. Ytterligare reservökningar har gjorts för Alvheimfältet, offshore Norge, till följd av att mål för ytterligare utbyggnadsborrningar identifierats och för Bertamfältet, offshore Malaysia, till följd av reservoarens utmärkta resultat. Sammanlagt 96 procent av Lundin Petroleums reserver finns i Norge och 93 procent av reserverna utgörs av olja.

Reserverna baseras på en oberoende tredjepartsrevision genomförd av ERCE. Reserverna har beräknats enligt 2007 Petroleum Resources Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

De betingade resurserna 4 är 267 MMboe per den 31 december 2016. Av dessa är 249 MMboe i Norge, där de betingade resurserna ökade med 47 MMboe under året. Merparten av ökningen under 2016 är hänförlig till Johan Sverdrupfältet och möjligheter till kompletterande borrningar samt potential för växelvis injicering av vatten och gas. Ökningen av betingade resurser är även hänförlig till Neidenfyndigheten i södra Barents hav, omvärderingen av resurspotentialen i Paris Basinfälten i Frankrike samt nyligen identifierade möjligheter till kompletterande borrningar på fälten Alvheim och Volund i norska Nordsjön och Bertamfältet i Malaysia. Ökningen av betingade resurser har kompenserats av en nedskrivning av samtliga betingade resurser i gasfyndigheterna Sabah och Tembakau i Malaysia samt oljefyndigheten Morskaya i Kaspiska havet i Ryssland. Nedskrivningen beskrivs i detalj i ett separat pressmeddelande från den 19 januari 2017.

Produktionsprognosen för 2017 kommer att meddelas den 13 februari 2017, innan Lundin Petroleums kapitalmarknadsdag startar.

Utbyggnadsbudget
Utbyggnadsbudgeten för 2017 uppgår till 1 095 miljoner USD. När det gäller åtaganden för utbyggnadsprojekt representerar 2017 års investeringsbudget det största utgiftsåret fram till att Johan Sverdrup startar produktion.

Omkring 99 procent av 2017 års budget för utbyggnad, motsvarande 1 085 miljoner USD, avser utbyggnadsprojekt i Norge och resterande del är hänförlig till mindre utgifter på tillgångar i andra länder. Större delen av utgifterna i Norge är hänförliga till den pågående utbyggnaden av Fas 1 av Johan Sverdrup, fortsatta utbyggnadsborrningar vid Edvard Grieg samt ytterligare kompletterande borrningar på Alvheim och Volund.

1.    Mellan 70 och 80 procent av 2017 års utgifter för utbyggnad i Norge är hänförliga till Johan Sverdrupfältet (partner med licensandel (l.a.) 22,6%). 2017 är det mest aktiva året vad gäller konstruktionsarbete på fältet och därför också det största utgiftsåret. Från projektets start fram till årets slut 2016 uppgick Lundin Petroleums nettoinvestering för Fas 1 till 900 miljoner USD. All konstruktion för Fas 1 har påbörjats och installation offshore av det första plattformsstålunderstället planeras till sommaren 2017. De tre återstående stålunderställen planeras installeras under 2018. Processdäcken för stigrörs- och borrplattformarna planeras installeras under 2018 och processdäcken för boende- och processanläggningsplattformarna under 2019. Förborrning av utbyggnadsborrningar startade 2016. Hittills har åtta produktionsborrningar slutförts och ytterligare sex vatteninjiceringsborrningar är planerade för 2017. Projektet är i fas för att starta produktion i slutet av 2019 och med rådande marknadsläge och optimeringsarbete görs betydande kostnadsminskningar jämfört med uppskattningarna i utbyggnadsplanen.

2.    Produktion från Edvard Griegfältet (operatör med l.a. 65%) startade i november 2015. Fältet producerar för närvarande från fyra borrningar med stöd från två vatteninjiceringsborrningar. Utgifterna för 2017 är huvudsakligen hänförliga till produktions- och vatteninjiceringsborrningar. Fem utbyggnadsborrningar planeras för 2017 och utbyggnadsborrningsprogrammet, för att slutföra totalt 14 produktions- och vatteninjiceringsborrningar, fortsätter in i 2018.

3.    Nettoutgiften för 2017 för Alvheim- och Volundfälten (partner med l.a. 15% respektive 35%) innefattar fyra kompletterande borrningar, två på Volund samt två på Alvheimfältet. Den första kompletterande borrningen på Volund pågår.

4.    Produktion från oljefältet Bertam i Malaysia (operatör med l.a. 75%) startade 2015. Fältet producerar för närvarande från 12 produktionsborrningar. Nettoutgiften för 2017 innefattar vissa förbättringar av Bertamfältets anläggningar.

5.    Nettoutgiften för 2017 för verksamheterna i Kontinentaleuropa (Frankrike och Nederländerna) är främst hänförliga till underhåll av produktionsanläggningarna och pipelines i Frankrike samt en utbyggnadsborrning, offshore i Nederländerna.

Utvärderingsbudget
Utvärderingsbudgeten för 2017 är 125 miljoner USD, före skatt och avser främst Norge. Utvärderings-programmet inkluderar två utvärderingsborrningar på Alta (operatör med l.a. 40%) och två på Gohta (operatör med l.a. 40%). Ytterligare en utvärderingsborrning i den sydvästra delen av Edvard Griegfältet med målsättning att nå obekräftade resurser om uppemot 30 MMboe planeras mot slutet av det första kvartalet 2017.

Utvärderingsbudgeten för 2017 inkluderar även utgifter för utbyggnadsstudier för Fas 2 av Johan Sverdrup. Val av utbyggnadskoncept förväntas under första halvåret 2017 och därefter förväntas designarbete för att bestämma tekniska krav och kostnadsuppskattningar (en så kallad FEED studie) påbörjas.

Prospekteringsbudget
Prospekteringsbudgeten för 2017 är 85 miljoner USD.

Prospekteringsbudgeten för 2017 avser till största delen Norge med totalt fem planerade prospekteringsborrningar. Borrningen på Filicudi i PL533 (operatör med l.a.35%) i södra Barents hav pågår för närvarande. Ytterligare en prospekteringsborrning planeras på Børselvstrukturen i PL609 (operatör med l.a. 40%), belägen på Loppahöjden i södra Barents hav. Borrningen förutsätter partners godkännande. De resterande planerade prospekteringsborrningarna innefattar en på Korpfjellstrukturen i PL859 (partner med l.a. 15%) i Barents hav med potential för flera miljarder fat, en på Volund Weststrukturen (partner) i norska Nordsjön samt en på Tonjerstrukturen (partner), med målsättning att testa den nordliga förlängningen av Johan Sverdrup.

”Jag är mycket nöjd med Lundin Petroleums resultat för 2016 som var ett transformerande år med rekordhög produktion och rekordlåga verksamhetskostnader per fat. Trots en rekordhög produktion hade vi  en bra reserversättningsgrad på över 200 procent med reserver som ökade för två av våra främsta tillgångar, Edvard Grieg och Johan Sverdrup. Investeringsbudgeten fortsätter att domineras av projektet Johan Sverdrup och då 2017 är det mest aktiva året vad gäller konstruktionsarbete representerar även 2017 års budget de största utgifterna. Vårt utvärderings- och prospekteringsprogram är mer spännande än någonsin och innefattar ett antal stora strukturer som kommer att testas i Barents hav. Utvärderingen av Edvard Griegs sydvästra del kan resultera i ytterligare utbyggnadspotential vilket skulle kunna förlänga fältets platåproduktion medan utvärderingsborrningarna på Alta och Gohta syftar till att ta oss ett steg närmare en kommersialisering av dessa båda stora fyndigheter” säger Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum, i en kommentar.

 

 1 BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6 Mcf:1 Bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som är främst tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.

2 Reserverna har beräknats med tillämpning av ett nominellt pris för Nordsjöolja (Brent) om 55 USD per fat för 2017, 62 för 2018, 69 för 2019, 74 för 2020, 77 för 2021 och med en ökning om 2 procent per år därefter.

3 I enlighet med branschpraxis definieras reserversättningsgraden som reservökningen i förhållande till årets produktion, exklusive försäljning och förvärv.

4 Uppskattningarna av de betingade resurserna görs av Lundin Petroleums ledning.

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

This information is information that Lundin Petroleum AB is required to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact persons set out above, at 07.30 CET on 19 January 2017

Länk till framåtsyftande uttalanden

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2016

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2016

19 januari 2017

Under det fjärde kvartalet 2016 uppnådde Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) en rekordhög genomsnittlig produktion om 83 400 fat oljeekvivalenter per dag (boepd), vilket resulterade i en genomsnittlig produktion för helåret om 72 600 boepd. Det genomsnittliga priset för Brentolja för det fjärde kvartalet 2016 var 49,33 USD per fat.

Resultatet för det fjärde kvartalet 2016 kommer att påverkas negativt av vissa kostnadsförda prospekteringsutgifter och nedskrivningskostnader samt en valutakursförlust som huvudsakligen är hänförlig till omvärderingen av lånebalanser. Dessa kostnader är till största delen icke-kassaflödespåverkande och kommer inte att påverka operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Prospekteringsutgifter om 46 MUSD före skatt kommer att kostnadsföras för det fjärde kvartalet 2016. Prospekteringskostnaderna i Norge uppgick till 44 MUSD för det fjärde kvartalet och var främst hänförliga till prospekteringsborrningen på Neidenstrukturen i PL609 samt ett flertal prospekteringslicenser i Norge som för närvarande återlämnas. Den sammanlagda prospekteringskostnaden kommer att uppgå till 11,0 MUSD efter skatt.

Nedskrivningar
Lundin Petroleum har beslutat att inte längre inkludera gasfyndigheterna i Sabahområdet, offshore östra Malaysia, gasfyndigheten Tembakau i PM307, offshore Malaysiska halvön samt oljefyndigheten Morskaya i Kaspiska havet i Ryssland i sina betingade resurser. Dessa fyndigheter kommer att vara kvar i Lundin Petroleums portfölj av tillgångar men då ledningen anser det osannolikt att någon av dessa fyndigheter kommer att kunna bli kommersiella inom en rimlig tidsram anser ledningen det klokt att inte längre inkludera dessa resurser i de totala betingade resurserna. Nedskrivningen av de betingade resurserna uppgår i Malaysia till 60,6 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), netto och i oljefyndigheten Morskaya till 110,1 MMboe, netto. Lundin Petroleums uppdatering av betingade nettoresurser per den 31 December 2016 kommer därför att exkludera resurserna i dessa fyndigheter, vilket kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande den 19 januari 2017.

Till följd av att de betingade resurserna för dessa fyndigheter skrivs ned kommer Lundin Petroleum för det fjärde kvartalet 2016 att redovisa en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om 632 miljoner USD och en skatteintäkt om 83 miljoner USD vilket kommer att påverka det fjärde kvartalets resultat negativt med sammanlagt 549 miljoner USD, netto.

Nettoskuld och valutakurser
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 4,1 miljarder USD per den 31 December 2016, vilket ger en tillgänglig likviditet om 0,9 miljarder USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

I resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2016 kommer Lundin Petroleum att redovisa en valutakursförlust om cirka 216 MUSD, netto. Den norska kronan försvagades mot US dollarn med cirka sju procent under fjärde kvartalet 2016 och valutakursförlusten är främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till gällande valutakurs på balansdagen.

”Jag är mycket nöjd över att Lundin Petroleum går in i 2017 med en stark finansiell ställning. Vår stabila produktion i kombination med en utmärkt kassaflödesgenerering och det starka stöd vi har för vår reservbaserade kreditfacilitet på 5,0 miljarder USD från gruppen om 28 internationella banker betyder att vi har den extra tillgängliga likviditet som krävs för att finansiera våra pågående utbyggnads- och utvärderingsprojekt samt vårt aktiva prospekteringsprogram. Eftersom valutakursförlusterna och nedskrivningarna är huvudsakligen icke-kassaflödespåverkande bokföringsposter påverkar de inte bolagets kassaflödesgenerering” säger Mike Nicholson, CFO för Lundin Petroleum, i en kommentar.

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 07.30 CET.

Länk till framåtsyftande uttalanden

Lundin Norway tilldelas fyra licenser i norsk licensrunda

Lundin Norway tilldelas fyra licenser i norsk licensrunda

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har tilldelats fyra prospekteringslicenser i 2016 års norska licensrunda (tilldelning av licenser i fördefinierade områden, TFO). De tilldelade licenserna innefattar en licens i Nordsjön, två licenser i Norska havet och en licens i södra Barents hav. Lundin Norway kommer att vara operatör för två av de tilldelade licenserna.

Licenserna är beskrivna nedan:

Licens
PL869 (Blocks 24/9, 12 and 25/7):
PL886* (Blocks 6306/6, 8, 9):
PL896 (Blocks 6610/2, 3 and 6611/1, 2):
PL902* (Blocks 7120/1, 2, 3, 4, 5, 6):
Lundin Norway:s licensandel
20% – Centrala Nordsjön
40% – Norska havet
20% – Norska havet
50% – Södra Barents Sea

*Lundin Norway är operatör

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016.

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Länk till framåtsyftande uttalanden

Öppet brev från Ian H. Lundin

Öppet brev från Ian H. Lundin

28 november 2016

Öppet brev från Ian H. Lundin

Kära aktieägare,
Vi vill med detta brev ge er en uppdatering om den svenska förundersökningen avseende Lundins verksamhet i Sudan mellan 1997 och 2003. Vi samarbetar fullt ut med förundersökningen som nu är inne på sitt sjunde år och som vi hoppas är i sitt slutskede.

Vi har under flera år försökt få en möjlighet att tala med åklagaren så att vi kan ge honom all information vi har om vår tid i Sudan. Vi kan nu meddela att åklagaren har kallat Alex Schneiter och mig till intervju och har delgivit oss de misstankar som ligger till grund för förundersökningen. Denna process är en del av det normala förfarandet i svenska förundersökningar och vi vill framhålla att inget åtal har väckts, och att detta inte heller innebär att något åtal kommer att väckas.

Styrelsen är fortsatt övertygad om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för Lundin. Lundin har alltid förespråkat fred i Sudan och att denna fred måste åstadkommas genom fredliga medel. Det är vår fasta övertygelse att vår verksamhet i Block 5A, genom investeringar i infrastruktur och insatser för lokalbefolkningen och humanitär hjälp, bidrog till att förbättra livsvillkoren för tusentals människor.

För mer information om våra aktiviteter i Sudan hänvisar jag er till hemsidan och rapporten “Lundins historia i Sudan” som ger en detaljerad beskrivning över vår verksamhet i regionen mellan åren 1997 och 2003.

Denna process påverkar inte på något sätt värdet av våra tillgångar eller vår verksamhet. Vi fortsätter att leverera starka resultat och Lundin Petroleum har en spännande framtid framför sig. Under det tredje kvartalet ökade vi vår produktionsprognos för helåret till mellan 70 000 och 75 000 boepd och redovisade en rekordlåg verksamhetskostnad om 7,2 USD per fat, vilket innebär att vi är på god väg att uppnå vår målsättning för helåret om 9,0 USD per fat. Vi är också väl positionerade för vår nästa tillväxtfas, som kommer innebära en förväntad produktion om 120 000 boepd när produktion från Johan Sverdrup Fas 1 startar i slutet av 2019.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt och tacka alla våra intressenter för ert fortsatta stöd för Lundin Petroleum och bolagets spännande framtid.

Med vänliga hälsningar,

Ian H. Lundin
Styrelseordförande

Oljefyndighet på Neidenstrukturen i södra Barents hav

Oljefyndighet på Neidenstrukturen i södra Barents hav

22 november 2016

Oljefyndighet på Neidenstrukturen i södra Barents hav

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 7220/6-2R på Neiden som en olje- och gasfyndighet. Borrningen är belägen i PL609, cirka 60 km nordöst om Altafyndigheten på Loppahöjden i södra Barents hav.

Borrningens primära mål var att påvisa olja i sandsten från triasperioden och karbonatreservoarer från permperioden.

Borrningen påträffade en kolvätekolonn om 31 meter, brutto i en reservoar från permperioden, varav 21 meter var olja och 10 meter gas. De totala bruttoresurserna i Neidenfyndigheten uppskattas till mellan 25 och 60 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe).

Omfattande datainsamling och provtagning utfördes, inklusive borrkärnor, loggar och provtagning av lätt olja och gas. Borrningen påvisar karstifierad karbonatreservoar av hög kvalitet, vilket reducerar risken I Børselvstrukturen som är belägen i en förhöjning 15 km norr om Neidenfyndigheten i PL609. Borrning på Børselvstrukturen kan komma att genomföras under 2017.

Den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson kommer nu att flyttas till Filicudistrukturen i PL533, belägen nordväst om Altafyndigheten och söder om Johan Castbergfyndigheten där Statoil är operatör. Filicudistrukturen förväntas innehålla sandstensreservoar från juraperioden liknande Johan Castbergfyndigheten och uppskattas innehålla obekräftade prospekteringsresurser om 258 MMboe.

Lundin Norway är operatör för både PL609 och PL533 och har licensandelar om 40 respektive 35 procent.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016.

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 08.00 CET.

Länk till framåtsyftande uttalanden

Delårsrapport för Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016

Delårsrapport för Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016

02 november 2016

Delårsrapport för Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016

Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 (30 september 2015)

 • Produktion om 68,9 Mboepd (30,3 Mboepd)
 • Intäkter om 774,0 MUSD (433,3 MUSD)
 • EBITDA om 584,7 MUSD (291,1 MUSD)
 • Operativt kassaflöde om 667,8 MUSD (524,3 MUSD)
 • Resultat om 239,8 MUSD (-372,6 MUSD), inklusive en valutakursvinst om 230,9 MUSD, netto (378,1 MUSD förlust)
 • Nettoskuld om 4 307 MUSD (31 december 2015: 3 786 MUSD)
 • Produktionsökning på 26 procent jämfört med föregående kvartal till följd av ökad produktion från Edvard Griegfältet och förvärvet från Statoil av en 15-procentig licensandel i fältet som slutfördes den 30 juni 2016.
 • Produktionsprognos för helåret ändrad till 70 000–75 000 boepd från tidigare 65 000–75 000 boepd och utvinningskostnader reviderade neråt till 6,50 USD per fat från tidigare 7,10 USD per fat.
 • Rekordlåga utvinningskostnader om 5,55 USD per fat och verksamhetskostnader om 7,22 USD per fat för det tredje kvartalet 2016.
 • Ny prognos från operatören för Johan Sverdrupprojektet. Minskning av total investeringskostnad till 99 miljarder NOK för Fas 1 och 140–170 miljarder NOK, brutto för Fas 1 och Fas 2. Ökning av produktionskapaciteten till 660 000 bopd, brutto och resursintervallet till 1,9–3,0 miljarder boe.
 • Ny säkrad reservbaserad kreditfacilitet om 5,0 miljarder USD.

Tredje kvartalet som avslutades den 30 september 2016 (30 september 2015)

 • Produktion om 80,4 Mboepd (36,0 Mboepd)
 • Intäkter om 317,4 MUSD (154,2 MUSD)
 • EBITDA om 253,8 MUSD (98,7 MUSD)
 • Operativt kassaflöde om 281,9 MUSD (177,0 MUSD)
 • Resultat om 173,8 MUSD (-201,6 MUSD), inklusive en valutakursvinst om 135,8 MUSD, netto (201,4 MUSD förlust)

Alex Schneiter, koncernchef och vd, kommenterar följande:
Det tredje kvartalet uppvisar utmärkt operativt resultat till följd av fortsatt stark produktion från Edvard Griegfältet samt att huvuddelen av våra övriga producerande tillgångar har presterat enligt eller över förväntan. Vi är på god väg att möta vår prognos för helåret och till följd av de starka resultaten reviderar vi prognosen till mellan 70 000 och 75 000 boepd från tidigare 65 000 till 75 000 boepd.

Det är också glädjande att bolagets finansiella ställning är starkare än någonsin. Det är ett resultat av flera faktorer: stark produktion med hög operativ effektivitet, 15-procentig ökning av vår andel I Edvard Griegfältet som vi tog över från Statoil under det andra kvartalet samt en gradvis återhämtning av oljepriset. Med mer eller mindre 1 miljard USD i tillgänglig likviditet kan vi hantera låga oljepriser på ner till 40 USD per fat långt framöver och fortfarande finansiera utbyggnaden av Johan Sverdrup Fas 1, samtidigt som vi fortsätter vår strategi att investera i en spännande och offensive organisk tillväxt.

Utbyggnaden av Johan Sverdrupfältet fortgår enligt plan och Fas 1 är genomförd till mer än 26 procent. Under det tredje kvartalet har vi också kunnat se att kostnaderna för utbyggnaden av fältet har minskat ytterligare och att såväl produktionskapaciteten för Fas 1 och 2 som resurserna har ökat.

Vi är också mycket aktiva när det gäller prospektering och utvärdering. Utvärderingsborrningen Alta 3 slutfördes under det tredje kvartalet med mycket positiva resultat och prospekteringsborrning på Neiden pågår för närvarande. Under det fjärde kvartalet kommer också prospekteringsborrning på Filicudi att genomföras. Samtliga dessa borrningar kommer att göras i södra Barents hav som är ett nyckelområde för bolagets tillväxt och vi kommer på medellång sikt att fokusera större delen av våra aktiviteter till det här området. Det är också glädjande att kunna meddela att vårt prospekterings- och utvärderingsprogram för 2017 ser mycket spännande ut med fyra prospekteringsborrningar och fyra utvärderingsborrningar I södra och östra Barents hav samt i Utsirahöjds- och Alvheimområdena.

För det tredje kvartalet i rad kan vi nu slå fast att vi har lyckats med vårt uppdrag och bolaget har aldrig tidigare varit så väl positionerat som nu inför nästa tillväxtfas, som innebär en förväntad produktion om mer än 120 000 boepd när production från Johan Sverdrup Fas 1 startar i slutet av 2019.

Webbsänd presentation
Följ presentationen live och hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Mike Nicholson, CFO, kommentera rapporten i en webbsändning som startar kl. 09.00 onsdagen den 2 november 2016.
Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.lundin-petroleum.com innan webbsändningen startar, som även kan följas via telefon på telefonnummer: Sverige +46 8 519 993 55, utlandet: +44 203 194 05 50.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Imformationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning
& Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: 0701 112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 07.00 CET. 

Länk till framåtsyftande uttalanden

Lundin Petroleum AB:s Valberedning

Lundin Petroleum AB:s Valberedning

26 oktober 2016

Lundin Petroleum AB:s Valberedning

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2017, som äger rum torsdagen den 4 maj 2017 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

 • Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder)
 • Hans Ek (SEB Investment Management)
 • Ian H. Lundin (Lorito Holdings (Guernsey) Ltd., Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. och Landor Participations Inc., samt styrelseordförande i Lundin Petroleum)
 • Magnus Unger (styrelseledamot i Lundin Petroleum)

Vid valberedningens första möte valdes Magnus Unger till ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2017 avseende:

 • Val av ordförande för årsstämman 2017
 • Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
 • Val av styrelseordförande
 • Remuneration Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
 • Val av revisor samt arvode till revisorn
 • Valberedningsprocess inför årsstämman 2018, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2017

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Magnus Unger på nomcom@lundin.ch, senast den 31 januari 2017.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobile: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: 0701 112615

Forward looking statement link

Lundin Petroleum publicerar rapporten för tredje kvartalet 2016, onsdagen den 2 november 2016

Lundin Petroleum publicerar rapporten för tredje kvartalet 2016, onsdagen den 2 november 2016

25 oktober 2016

En livesänd webcast presentation kommer att hållas kl. 09.00 onsdagen den 2 november 2016 i samband med att Lundin Petroleum presenterar rapporten.

Rapporten för tredje kvartalet 2016 publiceras kl 07.30.

Alex Schneiter, koncernchef och vd, tillsammans med Mike Nicholson, CFO, kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ presentationen live på www.lundin-petroleum.com. Här finns även företagspresentation och bilder tillgängliga innan presentationen.

Presentationen kan även följas via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Utlandet: +44 203 194 0550

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobile: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: 0701 112615

Forward looking statement link