IPC har lämnat in preliminärt prospekt i Kanada och planerar återköp av aktier

IPC har lämnat in preliminärt prospekt i Kanada och planerar återköp av aktier

23 februari 2017

I samband med den tidigare meddelade föreslagna omorganisationen av Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum” eller ”bolaget”) och avknoppningen av bolagets tillgångar i Malaysia, Frankrike och Nederländerna till International Petroleum Corporation (”IPC”), meddelas att IPC har lämnat in ett preliminärt prospekt till Alberta Securities Commission (”ASC”) i Kanada.

Inlämnandet av det preliminära prospektet till ASC innebär att den regulatoriska granskningsprocessen som krävs i samband med att IPC blir en publik rapporterande emittent i Alberta, Kanada inleds. IPC avser vidare att lämna in ett prospekt till Finansinspektionen för att kvalificera IPC aktierna för handel i Sverige. IPC har ansökt om att notera aktierna på Torontobörsen med ticker IPCO och avser även att notera aktierna på NASDAQ Stockholm. Notering av IPC aktierna på Torontobörsen och NASDAQ Stockholm är villkorat av att IPC uppfyller respektive börs krav och ingen garanti kan lämnas för att en notering accepteras av vare sig Torontobörsen eller NASDAQ Stockholm.

Bolaget meddelar vidare att IPC:s styrelse har godkänt att förmå ett av IPC:s dotterbolag, efter slutförd avknoppning och upprättande av den kreditfacilitet som beskrivs nedan, att lämna ett erbjudande till alla aktieägare i IPC att köpa aktier i IPC till en kurs om 4,77 CAD per aktie och upp till ett värde om 100 miljoner USD. Som tidigare meddelats föväntas alla aktier i IPC delas ut till existerande aktieägare i Lundin Petroleum. Tre aktier i Lundin Petroleum kommer att ge rätt till en aktie i IPC och detta erbjudande antar därmed att antalet utestående IPC aktier kommer att uppgå till cirka 113,5 miljoner efter slutförd avknoppning. Om erbjudandet blir aktuellt förväntas det gälla under cirka tre veckor från slutförd avknoppning och återköpta aktier förväntas sedan att dras in.

IPC anser att erbjudandet skulle underlätta en ordningsam försäljning av aktier för vissa av IPC:s ursprungliga aktieägare med hänsyn till att vissa Lundin Petroleum aktieägares (som blir IPC:s aktieägare omedelbart efter avknoppningen) strategi och investeringsmål må eller må ej stämma överens med IPC:s tillgångar och föreslagna strategi. Statoil ASA (“Statoil”) har informerat bolaget och IPC att det stödjer avknoppningen men att ett fortsatt aktieinnehav i IPC efter avknoppningen ligger utanför Statoils kärnverksamhet på grund av IPC:s storlek och geografiska inriktning. Statoil har därmed informerat bolaget om sin avsikt att sälja sitt aktieinnehav i IPC om erbjudandet blir aktuellt. Bolaget har även informerats att Nemesia Sàrl, ett investmentbolag närstående till familjen Lundin (“Nemesia”), Landor Participations Inc., ett annat investmentbolag närstående till en medlem av familjen Lundin, samt IPC:s föreslagna styrelse och ledning inte avser att sälja sina aktier genom erbjudandet.

Dessutom har bolaget upplysts att Statoil och Nemesia har ingått avtal om att Nemesia, efter att erbjudandet upphört att gälla, kommer att förvärva Statoils IPC aktier som inte har förvärvats av IPC:s dotterbolag genom erbjudandet.

För att kunna finansiera erbjudandet har vissa av bolagets dotterbolag, som kommer att bli IPC:s dotterbolag efter omorganisationen, samt IPC som garant, mottagit kreditkommitté godkännanden för en ny reservbaserad kreditfacilitet om 100 miljoner USD från ett syndikat av banker som leds av BNP Paribas, Australian and New Zealand Banking Group (ANZ), BMO Capital Markets och ScotiaBank Europe.

Mer information om den föreslagna omorganisationen och det föreslagna erbjudandet finns i det preliminära prospektet som finns tillgängligt på IPC:s profil på SEDAR (www.sedar.com). Som tidigare meddelats är omorganisationen och avknoppningen villkorad av att alla nödvändiga godkännanden erhålls, inklusive från Lundin Petroleums aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma förväntas ske inom kort och stämman förväntas äga rum i mars 2017.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lundin Petroleum eller IPC. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte jämförbart med ett prospekt eller annat erbjudande. Investerare bör därför inte köpa värdepapper som refereras i detta pressmeddelande.

Länk till framåtsyftande uttalanden

Oljefyndighet på Filicudistrukturen i södra Barents hav

Oljefyndighet på Filicudistrukturen i södra Barents hav

13 februari 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har gjort en olje- och gasfyndighet i borrning 7219/12-1 på Filicudistrukturen. Sidospårsborrning 7219/12-1A genomförs för närvarande i samma struktur.
Borrningarna är belägna i PL533, cirka 40 km sydväst om Johan Castberg och 30 km nordväst om Alta- och Gohtafyndigheterna på Loppahöjden i södra Barents hav.

Borrningens primära mål var att påvisa olja i sandstensreservoarer från jura- och triasperioden.

Borrningen påträffade en kolvätekolonn om 129 meter, brutto med reservoaregenskaper av hög kvalitet från jura- och triasperioden, varav 63 meter var olja och 66 meter gas. Omfattande datainsamling och provtagning har utförts, inklusive loggar och provtagning av borrkärnor samt olja och gas. Sidospårsborrningen har nått totalt djup och har bekräftat reservoaren och kolvätekolonnen. Bruttoresurserna i Filicudifyndigheten uppskattas till mellan 35 och 100 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe). Borresultaten indikerar ytterligare betydande resurspotential, vilket kommer att kräva utvärderingsborrning.

Filicudi är i samma geologiska förlängning som Johan Castberg, vars resurser uppskattas till cirka 500 Mmboe i liknande reservoarintervaller. Flera ytterligare stukturer har identifierats i den geologiska förlängningen i PL533 där Filicudi är belägen, med potential att innehålla totala obekräftade prospekteringsresurser om uppemot 700 Mmboe, brutto. Partnerskapet överväger att genomföra borrningar på två oberoende strukturer med lovande prospekteringspotential i PL533 under 2017. Hufsastrukturen med obekräftade prospekteringsresurser om 285 Mmboe, brutto och Hurristrukturen med obekräftade prospekteringsresurser om 218 MMboe, brutto. Filicudis positiva resultat har minskat risken i dessa strukturer som båda har en 25-procentig chans till framgång (chance of success).

Efter att borrningen på Filicudistrukturen i PL533 har slutförts kommer den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson att flyttas för att genomföra en andra avgränsningsborrning på Gohtafyndigheten i PL492.

Lundin Norway är operatör för både PL533 och PL492 med licensandelar om 35 respektive 40 procent.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Länk till framåtsyftande uttalanden

 

Lundin Petroleums produktionsprognos för 2017

Lundin Petroleums produktionsprognos för 2017

13 februari 2017

Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum”) meddelar produktionsprognos för 2017.

Lundin Petroleums produktionsprognos för 2017 är mellan 79 000 och 91 000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd).

Som en följd av offentliggörandet tidigare idag avseende den föreslagna avknoppningen av Lundin Petroleums tillgångar i Malaysia, Frankrike och Nederländerna (”IPC-tillgångarna”) till ett nybildat bolag, International Petroleum Corporation (”IPC”), är Lundin Petroleums produktionsprognos (proforma och endast omfattande tillgångarna i Norge) mellan 70 000 och 80 000 boepd och IPC:s produktionsprognos (proforma) mellan 9 000 och 11 000 boepd.

Produktionsprognoserna (proforma) för de båda bolagen är baserade på att den föreslagna avknoppningen av IPC-tillgångarna sker med verkan från den 1 januari 2017. Lundin Petroleum kommer dock att redovisa produktionen från IPC-tillgångarna fram till det datum avknoppningen slutförs, varpå en ekonomisk uppgörelse kommer att göras för det kassaflöde som genererats från den 1 januari 2017 fram till datumet då avknoppningen slutförs.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Länk till framåtsyftande uttalanden

 

Lundin Petroleum föreslår att knoppa av dess producerande tillgångar utanför Norge till ett oberoende olje- och gasbolag

Lundin Petroleum föreslår att knoppa av dess producerande tillgångar utanför Norge till ett oberoende olje- och gasbolag

13 februari 2017

Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum” eller ”bolaget”) har nöjet att meddela att bolagets styrelse har föreslagit att knoppa av tillgångarna i Malaysia, Frankrike och Nederländerna (”IPC-tillgångarna”) till ett nybildat bolag, International Petroleum Corporation (”IPC”), och att dela ut aktierna i IPC proportionellt till Lundin Petroleums aktieägare (”utdelningen”).

Till följd av en intern omorganisation kommer IPC att förvärva Lundin Petroleums dotterbolag som innehar IPC-tillgångarna och samtliga aktier i IPC kommer att delas ut till existerande aktieägare i Lundin Petroleum, villkorat av att alla nödvändiga godkännanden erhålls, inklusive från Lundin Petroleums aktieägare. Tre aktier i Lundin Petrolem kommer att ge rätt till en aktie i IPC. IPC har ansökt om att notera aktierna på Torontobörsen med ticker IPCO och avser även att notera aktierna på NASDAQ Stockholm.

Bakgrund och motiv för utdelning och börsnotering
Lundin Petroleums styrelse och ledning granskar och utvärderar regelbundet olika strategiska alternativ för att öka aktieägarvärdet. Givet pågående utbyggnader och framgångar med bolagets tillgångar i Norge har styrelsen och ledningen kommit fram till att IPC-tillgångarna, i ett separat och oberoende bolag, skulle få ökad strategisk flexibilitet och fokus från ledningen, samt ges högre värdering och ökad exponering mot investerare.

Ledningen anser att med förnyad strategi och fokus kan IPC växa till att bli ett ledande internationellt oberoende olje- och gasbolag, med fokus på produktion och utbyggnad av högkvalitativa tillgångar över hela världen. Ledningen anser att ett oberoende IPC kommer att vara väl positionerat för att kunna växa både organiskt och icke-organiskt över tid. Den betydande kassaflödesgenereringen från de långlivade IPC-tillgångarna kommer att ge finansiell kapacitet för att fullfölja denna strategi.

Förslaget om att knoppa av IPC-tillgångarna innebär att Lundin Petroleums ledning kan fokusera fullt ut på att maximera aktieägarvärdet från tillgångsportföljen i Norge som har fortsatt att växa både i storlek och värde sedan Lundin Petroleum startade verksamheten i Norge 2004. Tillgångarna i Norge representerar i dagsläget 96 procent av Lundin Petroleums reserver och 88 procent av Lundin Petroleums produktionsprognos för 2017. Lundin Petroleums starka tillgång på likviditet, med 1 miljard USD i tillgänglig likviditet, i kombination med generering av operativt kassaflöde gör det möjligt för bolaget att kunna finansiera de åtagandena som gjorts avseende investeringar i Johan Sverdrup fram till produktionsstart i slutet av 2019 utan ytterligare extern lånefinansiering. Bolagets nettoskuld vid årets slut 2016 uppgick till cirka 4 miljarder USD.

“Avknoppningen av våra internationella tillgångar till IPC skapar ett spännande nytt bolag med en stark balansräkning och en erfaren styrelse och ledning. Deras fokus kommer att ligga på att skapa värde i en marknadscykel där branschen präglas av fortsatta underinvesteringar och där flera möjligheter finns allteftersom företag rationaliserar sina portföljer. I och med avknoppningen kommer Lundin Petroleums fulla fokus att ligga på Norge och jag är överygad om att detta kommer att ytterligare utkristallisera värdet i vår starka tillväxtportfölj i Nordsjön och södra Barents hav” säger Ian H. Lundin, styrelseordförande för Lundin Petroleum, i en kommentar.

Stark ledning och styrelse för IPC och fortsatt engagemang från familjen Lundin
Ledningen för IPC kommer främst att bestå av nuvarande medlemmar i Lundin Petroleums ledningsgrupp och styrelse. Mike Nicholson, nuvarande Chief Financial Officer för Lundin Petroleum, har utnämnts till koncernchef och vd samt styrelseledamot i IPC. Christophe Nerguararian, nuvarande Vice President Corporate Finance för Lundin Petroleum, har utnämnts till Chief Financial Officer för IPC. Jeffrey Fountain, nuvarande Vice President Legal för Lundin Petroleum, har utnämnts till General Counsel för IPC. Lukas H. Lundin, styrelseledamot i Lundin Petroleum, kommer att anta positionen som styrelseordförande i IPC. Övriga styrelseledamöter i IPC är Ashley Heppenstall, Chris Bruijnzeels, Torstein Sanness och Donald Charter.

Familjen Lundin är fullt engagerade i IPC:s framgång och efter att utdelningen slutförts kommer bolag relaterade till familjen Lundin att fortsätta vara de största aktieägarna i IPC.

Ändringar i Lundin Petroleums ledning
Teitur Poulsen, nuvarande Vice President Corporate Planning and Investor Relations kommer att ersätta Mike Nicholson som Chief Financial Officer för Lundin Petroleum. Alex Budden, nuvarande Vice President External Relations för Africa Oil, har utnämnts till Vice President Communications and Investor Relations för Lundin Petroleum. Henrika Frykman, nuvarande Senior Legal Counsel för Lundin Petroleum, kommer att ersätta Jeffrey Fountain som Vice President Legal. Övriga positioner i bolagsledningen förblir oförändrade.

Redovisning
Avknoppningen av IPC-tillgångarna sker med verkan från den 1 januari 2017. Lundin Petroleum kommer dock att redovisa produktionen från IPC-tillgångarna fram till det datum avknoppningen slutförs, varpå en ekonomisk uppgörelse kommer att göras för det kassaflöde som genererats från den 1 januari 2017 fram till datumet då avknoppningen slutförs.

Utdelning
Godkänns utdelningen av aktieägarna kommer den att genomföras som en s.k. Lex ASEA-utdelning i enlighet med svensk lagstiftning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för aktieägare i Sverige. Istället kommer skatten som härrör till de Lundin Petroleum aktier som berättigar till utdelningen att fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i IPC. Tre aktier i Lundin Petroleum föreslås medföra rätt till en aktie i IPC. Om aktieinnehavet i Lundin Petroleum inte är jämnt delbart med tre, erhålls en rätt till en andel av en aktie. Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra aktieägare till hela aktier i IPC, vilka kommer att säljas på marknaden genom Pareto Securities. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i IPC via Euroclear Sweden.

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum
Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna utdelningen förväntas ske inom kort och stämman förväntas äga rum i mars 2017. Utdelningen förväntas ske så fort samtliga bolagsrättsliga och regulatoriska godkännanden har erhållits. Bolagen associerade med familjen Lundin har bekräftat att de kommer att rösta för förslaget om utdelning vid den extra bolagsstämman.

Preliminärt prospekt
IPC avser att lämna in ett preliminärt prospekt till Alberta Securities Commission i samband med ansökan om att notera aktierna på Torontobörsen. IPC avser vidare att lämna in ett prospekt till Finansinspektionen för att kvalificera IPC aktierna för handel i Sverige.

Notering av IPC aktierna på Torontobörsen och NASDAQ Stockholm är villkorat av att IPC uppfyller börsernas krav och ingen garanti kan lämnas för att en sådan notering accepteras av vare sig Torontobörsen eller NASDAQ Stockholm.

Rådgivare
BMO Capital Markets Limited är utnämnd till exklusiv finansiell rådgivare för bolaget för noteringen av IPC. Pareto Securities i Sverige är emissionsinstitut. Blake, Cassels & Graydon LLP och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är utnämnda till juridiska rådgivare för bolaget och IPC. PricewaterhouseCoopers AG är revisorer för IPC.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lundin Petroleum eller IPC. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte jämförbart med ett prospekt. Investerare bör därför inte köpa värdepapper som refereras i detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör ”framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, ”framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende den föreslagna utdelningen, förväntningar om att regulatoriska godkännanden kommer att erhållas, IPC:s förväntade framtida aktiviteter efter utdelningen, IPC:s framtida tillväxt och finansiella kapacitet, framtida investerarintresse i IPC, uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.
Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som ”söka”, ”antecipera”, ”planera”, ”fortsätta”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”kan komma att”, ”kommer att”, ”projektera”, ”förutse”, ”potentiell”, ”målsättning”, ”avse”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”bör”, ”tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara ”framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat slutförandet och genomförandet av avknoppningen av IPC-tillgångarna och utdelningen, IPC:s förmåga att verka som förväntat som ett separat och oberoende bolag, kravet att erhålla vissa regulatoriska och övriga godkännanden samt att uppfylla villkoren i avknoppningen, förmåga att behålla nyckelmedarbetare, övriga transaktionsrelaterade och operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken ”Risker och riskhantering” samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Kapitalmarknadsdag 2017

Kapitalmarknadsdag 2017

13 februari 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den årliga kapitalmarknadsdagen hålls måndagen den 13 februari 2017 i Oslo i Norge.

Kapitalmarknadsdagen kan följas via en webbsändning som startar klockan 13.30 på Lundin Petroleums hemsida (www.lundin-petroleum.com), där även presentationen kommer att finnas tillgänglig innan sändningen startar.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Länk till framåtsyftande uttalanden

Bokslutsrapport 2016

Bokslutsrapport 2016

1 februari 2017

Tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2016 (31 december 2015)

·Produktion om 72,6 Mboepd (32,3 Mboepd)
·Intäkter om 1 159,9 MUSD (569,3 MUSD)
·EBITDA om 902,6 MUSD (384,7 MUSD)
·Operativt kassaflöde om 1 010,8 MUSD (699,6 MUSD)
Resultat om -499,3 MUSD (-866,3 MUSD), inklusive en nedskrivning om -548,6 MUSD (-296,3) efter skatt och en valutakursvinst om 15,0 MUSD, netto (507,3 MUSD förlust)
·Nettoskuld om 4 075 MUSD (31 december 2015: 3 786 MUSD)
·Rekordhög produktion för året om 72,6 Mboepd till följd av produktionsstart från Edvard Griegfältet i november 2015.
·Rekordlåga utvinningskostnader för 2016 om 6,25 USD per fat och verksamhetskostnader om 7,80 USD per fat.
·Ny prognos från operatören för Johan Sverdrupprojektet meddelades i augusti 2016. Minskning av total investering till 99 miljarder NOK för Fas 1 och 140-170 miljarder NOK, brutto för Fas 1 och Fas 2. Ökning av total produktionskapacitet till 660 000 bopd, brutto och resursintervall till 1,9-3,0 miljarder boe.
·Ny säkrad reservbaserad kreditfacilitet om 5,0 miljarder USD.

Fjärde kvartalet som avslutades den 31 december 2016 (31 december 2015)

·Produktion om 83,4 Mboepd (38,3 Mboepd)
·Intäkter om 385,9 MUSD (136,0 MUSD)
·EBITDA om 317,9 MUSD (93,6 MUSD)
·Operativt kassaflöde om 343,0 MUSD (175,4 MUSD)
·Resultat om -739,1 MUSD (-493,7 MUSD), inklusive en nedskrivning om – 548,6 MUSD (-296,3) efter skatt och en valutakursförlust om -215,9 MUSD, netto
(-129,2 MUSD)
·Rekordhög produktion för kvartalet om 83,4 Mboepd till följd av utmärkta resultat och driftstid från de producerande tillgångarna.
·Rekordlåga utvinningskostnader om 5,38 USD per fat och verksamhetskostnader om 6,51 USD per fat.

Alex Schneiter, koncernchef och vd, kommenterar följande:
2016 har varit ett enastående år för Lundin Petroleum med rekordhög produktion på över 72 000 boepd och rekordlåga verksamhetskostnader på 7,80 USD per fat. Resultatet för året påverkades dock av en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning som uppgick till 548,6 MUSD, netto efter skatt till följd av att fyndigheter i Ryssland och Malaysia inte längre inkluderas i de betingade resurserna. Reserverna i Edvard Griegfältet har dessutom ökat från 186 MMboe till 223 MMboe sedan de ursprungliga uppskattningarna gjordes i utbyggnadsplanen samtidigt som vi vet sedan tidigare att stora fält tenderar att bli ännu större med tiden.

En annan viktig händelse under året var förvärvet av en 15-procentig andel i Edvard Griegfältet från Statoil. Detta innebar inte endast att vår produktion och våra reserver ökade utan stärkte också vår finansiella ställning ytterligare genom att öka vår tillgång på likviditet, vilken redan var god till följd av den stora reservbaserade kreditfaciliteten om 5,0 miljarder USD som upprättades tidigare under året.

Under 2017 kommer vår produktion att fortsätta öka och när det gäller utbyggnadsprojekt kommer det att bli vårt mest aktiva år någonsin i och med det fortsatta arbetet med Johan Sverdrup Fas 1. Vi kommer samtidigt att genomföra prospekteringsborrningar på ett antal strukturer i världsklass i södra Barents hav och fortsätta arbeta med ett utvärderingsprogram i våra Alta- och Gohtafyndigheter.

Vi har också uppnått stabila resultat vad gäller hälsa, säkerhet och miljö under 2016 och vi kommer att bibehålla starkt fokus på detta område i takt med att bolaget växer.

Mitt första år som vd på Lundin Petroleum har varit mycket givande och det är tack vare det fantastiska lagarbete och den fina laganda som finns inom bolaget.

Webbsänd presentation
Följ presentationen live och hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Mike Nicholson, CFO, kommentera rapporten i en webbsändning som startar kl. 09.00 onsdagen den 1 februari 2017.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.lundin-petroleum.com innan webbsändningen startar och kan även följas via telefon på telefonnummer: Sverige +46 8 519 993 55, utlandet: +44 203 194 05 50.

Icon

Bokslutsrapport 2016
01.02.2017, 182.21 KB

Livesänd webcast presentation kommer att hållas kl. 09.00 onsdagen den 1 februari 2017

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

 

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 07.00 CET.

Länk till framåtsyftande uttalanden

 

Lundin Petroleum publicerar 2016 års bokslutsrapport onsdagen den 1 februari 2017

Lundin Petroleum publicerar 2016 års bokslutsrapport onsdagen den 1 februari 2017

24 January 2017

En livesänd webcast presentation kommer att hållas kl. 09.00 onsdagen den 1 februari 2017 i
samband med att Lundin Petroleum presenterar rapporten.

Bokslutsrapporten publiceras kl 07.30.

Alex Schneiter, koncernchef och vd, tillsammans med Mike Nicholson, CFO, kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ presentationen live på www.lundin-petroleum.com. Här finns även företagspresentation och bilder tillgängliga innan presentationen.

Presentationen kan även följas via telefon på telefonnummer:

Sverige:    +46 8 519 993 55
Utlandet:    +44 203 194 05 50

Livesänd webcast presentation kommer att hållas kl. 09.00 onsdagen den 1 februari 2017

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Länk till framåtsyftande uttalanden

 

Investeringsbudget för 2017 och uppdatering av reserver och betingade resurser

Investeringsbudget för 2017 och uppdatering av reserver och betingade resurser

19 januari 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har beslutat om en investeringsbudget för 2017 för utbyggnad, utvärdering och prospektering som uppgår till 1,3 miljarder USD. Lundin Petroleum meddelar också att de bevisade och sannolika nettoreserverna (reserver) är 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) och de betingade resurserna enligt bästa estimat (betingade resurser) är 267 MMboe, per den 31 december 2016.

Reserver och betingade resurser
Lundin Petroleums reserver är 743,5 MMboe 1, 2,  per den 31 december 2016, vilket är en ökning med 55,3 MMboe, exklusive förvärvade reserver. Den genomsnittliga produktionen för 2016 var 72 600 fat oljeekvivalenter per dag, vilket är i linje med mittpunkten i den uppdaterade produktionsprognosen för 2016.

Slutet 2015
– Produktion
– Avyttring / + Förvärv
+ Uppdateringar
Slutet 2016Reserversättningsgrad 3
685,3
-26,6
+29,5
+55,3
743,5208%

Ökningen av reserverna vid årets slut 2016 är främst hänförlig till Lundin Petroleums två största tillgångar, fälten Edvard Grieg och Johan Sverdrup, som båda är belägna på Utsirahöjden i norska Nordsjön. Reserverna i Edvard Grieg har ökat till följd av att resultaten från genomförda borrningar indikerar större mängder olja i den västra delen av fältet än vad som tidigare uppskattats. Lundin Petroleum planerar att genomföra en utvärderingsborrning i den här delen av fältet under första halvåret 2017. Reserverna i Johan Sverdrupfältet har ökat till följd av en bättre förståelse av reservoaren, i synnerhet vatteninjiceringskapaciteten, efter att ytterligare prover samlats in och utvärderats. Ytterligare reservökningar har gjorts för Alvheimfältet, offshore Norge, till följd av att mål för ytterligare utbyggnadsborrningar identifierats och för Bertamfältet, offshore Malaysia, till följd av reservoarens utmärkta resultat. Sammanlagt 96 procent av Lundin Petroleums reserver finns i Norge och 93 procent av reserverna utgörs av olja.

Reserverna baseras på en oberoende tredjepartsrevision genomförd av ERCE. Reserverna har beräknats enligt 2007 Petroleum Resources Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

De betingade resurserna 4 är 267 MMboe per den 31 december 2016. Av dessa är 249 MMboe i Norge, där de betingade resurserna ökade med 47 MMboe under året. Merparten av ökningen under 2016 är hänförlig till Johan Sverdrupfältet och möjligheter till kompletterande borrningar samt potential för växelvis injicering av vatten och gas. Ökningen av betingade resurser är även hänförlig till Neidenfyndigheten i södra Barents hav, omvärderingen av resurspotentialen i Paris Basinfälten i Frankrike samt nyligen identifierade möjligheter till kompletterande borrningar på fälten Alvheim och Volund i norska Nordsjön och Bertamfältet i Malaysia. Ökningen av betingade resurser har kompenserats av en nedskrivning av samtliga betingade resurser i gasfyndigheterna Sabah och Tembakau i Malaysia samt oljefyndigheten Morskaya i Kaspiska havet i Ryssland. Nedskrivningen beskrivs i detalj i ett separat pressmeddelande från den 19 januari 2017.

Produktionsprognosen för 2017 kommer att meddelas den 13 februari 2017, innan Lundin Petroleums kapitalmarknadsdag startar.

Utbyggnadsbudget
Utbyggnadsbudgeten för 2017 uppgår till 1 095 miljoner USD. När det gäller åtaganden för utbyggnadsprojekt representerar 2017 års investeringsbudget det största utgiftsåret fram till att Johan Sverdrup startar produktion.

Omkring 99 procent av 2017 års budget för utbyggnad, motsvarande 1 085 miljoner USD, avser utbyggnadsprojekt i Norge och resterande del är hänförlig till mindre utgifter på tillgångar i andra länder. Större delen av utgifterna i Norge är hänförliga till den pågående utbyggnaden av Fas 1 av Johan Sverdrup, fortsatta utbyggnadsborrningar vid Edvard Grieg samt ytterligare kompletterande borrningar på Alvheim och Volund.

1.    Mellan 70 och 80 procent av 2017 års utgifter för utbyggnad i Norge är hänförliga till Johan Sverdrupfältet (partner med licensandel (l.a.) 22,6%). 2017 är det mest aktiva året vad gäller konstruktionsarbete på fältet och därför också det största utgiftsåret. Från projektets start fram till årets slut 2016 uppgick Lundin Petroleums nettoinvestering för Fas 1 till 900 miljoner USD. All konstruktion för Fas 1 har påbörjats och installation offshore av det första plattformsstålunderstället planeras till sommaren 2017. De tre återstående stålunderställen planeras installeras under 2018. Processdäcken för stigrörs- och borrplattformarna planeras installeras under 2018 och processdäcken för boende- och processanläggningsplattformarna under 2019. Förborrning av utbyggnadsborrningar startade 2016. Hittills har åtta produktionsborrningar slutförts och ytterligare sex vatteninjiceringsborrningar är planerade för 2017. Projektet är i fas för att starta produktion i slutet av 2019 och med rådande marknadsläge och optimeringsarbete görs betydande kostnadsminskningar jämfört med uppskattningarna i utbyggnadsplanen.

2.    Produktion från Edvard Griegfältet (operatör med l.a. 65%) startade i november 2015. Fältet producerar för närvarande från fyra borrningar med stöd från två vatteninjiceringsborrningar. Utgifterna för 2017 är huvudsakligen hänförliga till produktions- och vatteninjiceringsborrningar. Fem utbyggnadsborrningar planeras för 2017 och utbyggnadsborrningsprogrammet, för att slutföra totalt 14 produktions- och vatteninjiceringsborrningar, fortsätter in i 2018.

3.    Nettoutgiften för 2017 för Alvheim- och Volundfälten (partner med l.a. 15% respektive 35%) innefattar fyra kompletterande borrningar, två på Volund samt två på Alvheimfältet. Den första kompletterande borrningen på Volund pågår.

4.    Produktion från oljefältet Bertam i Malaysia (operatör med l.a. 75%) startade 2015. Fältet producerar för närvarande från 12 produktionsborrningar. Nettoutgiften för 2017 innefattar vissa förbättringar av Bertamfältets anläggningar.

5.    Nettoutgiften för 2017 för verksamheterna i Kontinentaleuropa (Frankrike och Nederländerna) är främst hänförliga till underhåll av produktionsanläggningarna och pipelines i Frankrike samt en utbyggnadsborrning, offshore i Nederländerna.

Utvärderingsbudget
Utvärderingsbudgeten för 2017 är 125 miljoner USD, före skatt och avser främst Norge. Utvärderings-programmet inkluderar två utvärderingsborrningar på Alta (operatör med l.a. 40%) och två på Gohta (operatör med l.a. 40%). Ytterligare en utvärderingsborrning i den sydvästra delen av Edvard Griegfältet med målsättning att nå obekräftade resurser om uppemot 30 MMboe planeras mot slutet av det första kvartalet 2017.

Utvärderingsbudgeten för 2017 inkluderar även utgifter för utbyggnadsstudier för Fas 2 av Johan Sverdrup. Val av utbyggnadskoncept förväntas under första halvåret 2017 och därefter förväntas designarbete för att bestämma tekniska krav och kostnadsuppskattningar (en så kallad FEED studie) påbörjas.

Prospekteringsbudget
Prospekteringsbudgeten för 2017 är 85 miljoner USD.

Prospekteringsbudgeten för 2017 avser till största delen Norge med totalt fem planerade prospekteringsborrningar. Borrningen på Filicudi i PL533 (operatör med l.a.35%) i södra Barents hav pågår för närvarande. Ytterligare en prospekteringsborrning planeras på Børselvstrukturen i PL609 (operatör med l.a. 40%), belägen på Loppahöjden i södra Barents hav. Borrningen förutsätter partners godkännande. De resterande planerade prospekteringsborrningarna innefattar en på Korpfjellstrukturen i PL859 (partner med l.a. 15%) i Barents hav med potential för flera miljarder fat, en på Volund Weststrukturen (partner) i norska Nordsjön samt en på Tonjerstrukturen (partner), med målsättning att testa den nordliga förlängningen av Johan Sverdrup.

”Jag är mycket nöjd med Lundin Petroleums resultat för 2016 som var ett transformerande år med rekordhög produktion och rekordlåga verksamhetskostnader per fat. Trots en rekordhög produktion hade vi  en bra reserversättningsgrad på över 200 procent med reserver som ökade för två av våra främsta tillgångar, Edvard Grieg och Johan Sverdrup. Investeringsbudgeten fortsätter att domineras av projektet Johan Sverdrup och då 2017 är det mest aktiva året vad gäller konstruktionsarbete representerar även 2017 års budget de största utgifterna. Vårt utvärderings- och prospekteringsprogram är mer spännande än någonsin och innefattar ett antal stora strukturer som kommer att testas i Barents hav. Utvärderingen av Edvard Griegs sydvästra del kan resultera i ytterligare utbyggnadspotential vilket skulle kunna förlänga fältets platåproduktion medan utvärderingsborrningarna på Alta och Gohta syftar till att ta oss ett steg närmare en kommersialisering av dessa båda stora fyndigheter” säger Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum, i en kommentar.

 

 1 BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6 Mcf:1 Bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som är främst tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.

2 Reserverna har beräknats med tillämpning av ett nominellt pris för Nordsjöolja (Brent) om 55 USD per fat för 2017, 62 för 2018, 69 för 2019, 74 för 2020, 77 för 2021 och med en ökning om 2 procent per år därefter.

3 I enlighet med branschpraxis definieras reserversättningsgraden som reservökningen i förhållande till årets produktion, exklusive försäljning och förvärv.

4 Uppskattningarna av de betingade resurserna görs av Lundin Petroleums ledning.

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

This information is information that Lundin Petroleum AB is required to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact persons set out above, at 07.30 CET on 19 January 2017

Länk till framåtsyftande uttalanden

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2016

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2016

19 januari 2017

Under det fjärde kvartalet 2016 uppnådde Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) en rekordhög genomsnittlig produktion om 83 400 fat oljeekvivalenter per dag (boepd), vilket resulterade i en genomsnittlig produktion för helåret om 72 600 boepd. Det genomsnittliga priset för Brentolja för det fjärde kvartalet 2016 var 49,33 USD per fat.

Resultatet för det fjärde kvartalet 2016 kommer att påverkas negativt av vissa kostnadsförda prospekteringsutgifter och nedskrivningskostnader samt en valutakursförlust som huvudsakligen är hänförlig till omvärderingen av lånebalanser. Dessa kostnader är till största delen icke-kassaflödespåverkande och kommer inte att påverka operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Prospekteringsutgifter om 46 MUSD före skatt kommer att kostnadsföras för det fjärde kvartalet 2016. Prospekteringskostnaderna i Norge uppgick till 44 MUSD för det fjärde kvartalet och var främst hänförliga till prospekteringsborrningen på Neidenstrukturen i PL609 samt ett flertal prospekteringslicenser i Norge som för närvarande återlämnas. Den sammanlagda prospekteringskostnaden kommer att uppgå till 11,0 MUSD efter skatt.

Nedskrivningar
Lundin Petroleum har beslutat att inte längre inkludera gasfyndigheterna i Sabahområdet, offshore östra Malaysia, gasfyndigheten Tembakau i PM307, offshore Malaysiska halvön samt oljefyndigheten Morskaya i Kaspiska havet i Ryssland i sina betingade resurser. Dessa fyndigheter kommer att vara kvar i Lundin Petroleums portfölj av tillgångar men då ledningen anser det osannolikt att någon av dessa fyndigheter kommer att kunna bli kommersiella inom en rimlig tidsram anser ledningen det klokt att inte längre inkludera dessa resurser i de totala betingade resurserna. Nedskrivningen av de betingade resurserna uppgår i Malaysia till 60,6 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), netto och i oljefyndigheten Morskaya till 110,1 MMboe, netto. Lundin Petroleums uppdatering av betingade nettoresurser per den 31 December 2016 kommer därför att exkludera resurserna i dessa fyndigheter, vilket kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande den 19 januari 2017.

Till följd av att de betingade resurserna för dessa fyndigheter skrivs ned kommer Lundin Petroleum för det fjärde kvartalet 2016 att redovisa en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om 632 miljoner USD och en skatteintäkt om 83 miljoner USD vilket kommer att påverka det fjärde kvartalets resultat negativt med sammanlagt 549 miljoner USD, netto.

Nettoskuld och valutakurser
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 4,1 miljarder USD per den 31 December 2016, vilket ger en tillgänglig likviditet om 0,9 miljarder USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

I resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2016 kommer Lundin Petroleum att redovisa en valutakursförlust om cirka 216 MUSD, netto. Den norska kronan försvagades mot US dollarn med cirka sju procent under fjärde kvartalet 2016 och valutakursförlusten är främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till gällande valutakurs på balansdagen.

”Jag är mycket nöjd över att Lundin Petroleum går in i 2017 med en stark finansiell ställning. Vår stabila produktion i kombination med en utmärkt kassaflödesgenerering och det starka stöd vi har för vår reservbaserade kreditfacilitet på 5,0 miljarder USD från gruppen om 28 internationella banker betyder att vi har den extra tillgängliga likviditet som krävs för att finansiera våra pågående utbyggnads- och utvärderingsprojekt samt vårt aktiva prospekteringsprogram. Eftersom valutakursförlusterna och nedskrivningarna är huvudsakligen icke-kassaflödespåverkande bokföringsposter påverkar de inte bolagets kassaflödesgenerering” säger Mike Nicholson, CFO för Lundin Petroleum, i en kommentar.

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
ellerTeitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00
ellerRobert Eriksson
Manager, Media Communications:
Tel: 0701-112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 07.30 CET.

Länk till framåtsyftande uttalanden